Augusti 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i augusti 8 181 miljoner kronor, vilket är 155 miljoner kronor högre än i augusti 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag (87 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (26 miljoner kronor).

För perioden januari–augusti uppgår utfallet till 59 631 miljoner kronor vilket är 1 555 miljoner kronor (2,7 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–augusti till 18 122 miljoner kronor, vilket är en ökning med 606 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 28 456 miljoner kronor för perioden januari–augusti. Det är en ökning med 758 miljoner kronor (2,7 procent) jämfört med samma period 2016. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 900 miljoner kronor och för tillfällig föräldrapenning är ökningen 202 miljoner kronor. Detta motverkas delvis av minskade utgifter på 267 miljoner kronor i samband med att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus upphörde att gälla från och med 1 januari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 181 155 59 631 1 555 89 491
1:1 Barnbidrag 2 265 87 18 122 606 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 4 327 26 28 456 758 41 697
1:3 Underhållsstöd 210 5 1 673 - 87 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 9 0 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 1 619 7 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 316 14 2 628 136 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 4 978 153 7 468
1:8 Bostadsbidrag 369 3 3 145 - 19 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget