Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2017 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg i juli blev 5 268 miljoner kronor, vilket är 298 miljoner kronor lägre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-juli till 40 103 miljoner kronor. Det är 479 miljoner kronor (1,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår under perioden januari-juli till 14 811 miljoner kronor, vilket är 2 663 miljoner kronor (21,9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet förklaras delvis av att bidragsutbetalningarna till landstingen för läkemedelsförmånerna var 1 994 miljoner kronor i januari 2017 samtidigt som utfallet i januari 2016 var noll. I januari 2016 utbetalades inte något bidrag för läkemedelsförmånerna eftersom regeringen beslutade om att tidigarelägga denna betalning till 2015.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår för årets första sju månader till 1 752 miljoner kronor vilket är 917 miljoner kronor (34,4 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror till största delen på att anslaget finansierade den engångsvisa satsningen på särskilt angelägna insatser i hälso- och sjukvården som betalades ut i februari 2016 med 1 000 miljoner kronor.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår för perioden januari–juli till 13 359 miljoner kronor vilket är 1 268 miljoner kronor (8,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Under det första sju månaderna 2016 uppgick utfallet för anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet (2016) till 1 000 miljoner kronor. Anslaget finansierade statsbidrag till bland annat landstingen för att arbeta med att öka samordningen och förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Satsningen avslutades 2016 och därmed påverkar utfallet 2016 skillnaden mellan åren.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 268 - 298 40 103 - 479 70 404
1:4 Tandvårdsförmåner 428 38 3 267 118 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 - 352 14 811 2 663 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 59 32 1 752 - 917 3 229
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 1 53 - 45 76
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 026 - 8 13 359 - 1 268 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 39 - 12 2 060 - 208 2 444
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 90 - 13 590 121 862
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
Övriga anslag 465 15 4 213 58 6 962
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 3 19 - 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 49 3 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 77 0 141
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 17 1 205 - 7 485
1:8 Bidrag till psykiatri 14 3 989 59 1 209
1:9 Läkemedelsverket 7 - 1 70 - 10 132
1:10 E-hälsomyndigheten 3 - 6 88 25 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 5 217 7 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 50 50 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 32 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 66 - 3 307 - 63 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 13 112 - 77 267
4:6 Statens institutionsstyrelse 57 - 5 557 23 1 012
5:1 Barnombudsmannen - 1 - 4 13 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 4 0 15 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 5 122 - 5 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 18 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 64 36 278 43 547
8:1 Socialstyrelsen 52 - 11 342 20 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 4 386 27 698
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt