Juli 2017 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Lågt utfall för ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting i juli.

Utfallet för Migration blev i juli 2 388 miljoner kronor, vilket är 2 902 miljoner kronor lägre än i juli 2016. Det är framför allt ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting (anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader) som minskat.

Utfallet för utgiftsområdet uppgick för perioden januari-juli till 21 425 miljoner kronor. Det är 105 miljoner kronor (0,5 procent) lägre än samma period föregående år. Anslag 1:2 Ersättningar och bostadskostnader har minskat med 631 miljoner kronor. Utgifterna för asylsökandes boende har minskat med 2 350 miljoner kronor. Trots det låga utfallet i juli har ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting ökat med 1 719 miljoner kronor.

Antalet asylsökande har minskat med 21,5 procent och antalet boenden i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 26,6 procent jämfört med samma period 2016.  

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
8 Migration 2 388 - 2 902 21 425 - 105 32 685
1:1 Migrationsverket 419 22 3 506 114 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 774 - 2 993 16 352 - 631 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 2 338 86 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 15 501 126 958
Övriga anslag 122 53 728 200 1 354
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 4 136 76 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 82 38 377 98 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 19 4 142 - 22 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 7 73 47 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt