Juli 2017 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Något högre utfall för försvar och samhällets krisberedskap i juli

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev i juli 1 873 miljoner kronor, vilket är 186 miljoner kronor högre än i juli föregående år. Det högre utfallet beror främst på att ersättning till SOS alarm betalades ut en månad senare i år.

Utfallet för perioden januari–juli uppgick till 25 189 miljoner kronor. Det är 2 955 miljoner kronor (13,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 873 186 25 189 2 955 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 342 13 16 779 2 160 32 858
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 22 4 491 2 417 10 449
1:8 Försvarets radioanstalt 85 11 586 49 990
2:1 Kustbevakningen 74 - 1 675 52 1 117
2:4 Krisberedskap 78 48 646 65 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 120 120 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 53 2 586 42 1 072
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 47 - 1 899
Övriga anslag 117 17 1 187 53 2 831
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 58 17 433 40 1 133
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 0 205 - 4 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 1 16 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 15 - 1 109 6 212
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 2 0 90 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 4 1 35 - 15 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 0 8
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 29 19 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 24 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 0 198 4 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt