Juli 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i juli 3 467 miljoner kronor, vilket är 214 miljoner kronor högre än i juli 2016. Det högre utfallet består till största delen av högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten. Även utgifterna för 1:2 Säkerhetspolisen, 1:5 Sveriges Domstolar och 1:6 Kriminalvården är högre i juli jämfört med samma månad föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 25 981 miljoner kronor. Det är 1 331 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten. Även utgifterna för 1:2 Säkerhetspolisen och 1:6 Kriminalvården är högre. Utgifterna för 1:12 Rättsliga biträden är lägre för perioden jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 467 214 25 981 1 331 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 756 178 13 587 921 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 93 12 766 102 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 115 5 899 49 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 55 4 378 19 648
1:5 Sveriges Domstolar 437 15 3 275 57 5 520
1:6 Kriminalvården 752 28 5 052 214 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 203 - 16 1 557 - 71 2 989
Övriga anslag 55 - 11 467 42 926
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 1 59 7 111
1:8 Rättsmedicinalverket 32 - 2 226 10 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 23 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 2 - 5 57 - 7 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 6 30 - 7 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 22 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 5 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 25 24 92
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt