Juli 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 022 miljoner kronor i juli. Det är 3 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Avgiften för perioden januari–juli uppgick till 10 824 miljoner kronor. Det är 2 997 miljoner kronor (21,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 022 3 10 824 - 2 997 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 022 3 10 824 - 2 997 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt