Juli 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i juli 2016.

För perioden januari–juli uppgår utfallet till 61 582 miljoner kronor. Det är 7 126 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med juli har Skatteverket betalat ut 55 217 miljoner kronor, vilket är sju tolftedelar av årsbudgeten. Det är 2 903 miljoner kronor (5,5 procent) mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget är för januari-juli är 4 083 miljoner kronor, vilket motsvarar sju tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 61 582 7 126 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 55 217 2 903 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 276 139 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 4 083 4 083 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt