Juli 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 387 miljoner kronor i juli vilket är 44 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–juli till 3 161 miljoner kronor. Det är 241 miljoner kronor (7,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är för perioden januari–juli 307 miljoner kronor (49,3 procent) lägre jämfört med samma period 2016. Det beror främst på att utbetalningstidpunkterna för de statsbidrag som finansieras från anslaget skiljer sig åt mellan åren.

Utfallet för det nya anslaget 1:21 Patent- och registreringsverket uppgår till 175 miljoner kronor för årets första sju månader.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 387 44 3 161 - 241 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 153 44 1 017 - 207 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 - 307 630
1:5 Näringslivsutveckling 15 - 32 310 63 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 17 17 123 50 123
1:21 Patent- och registreringsverket 23 23 175 175 316
Övriga anslag 178 - 8 1 221 - 15 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 20 1 138 8 222
1:4 Tillväxtverket 17 6 168 1 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 27 - 14 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 - 1 118 7 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 11 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 10 - 2 84 - 3 143
1:14 Konkurrensforskning 5 0 5 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 10 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag - 5 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 1 20 12 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 181 18 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 14 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 46 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 23 0 199 - 11 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 37 4 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 13
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten - 1 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt