Juli 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i juli 2 698 miljoner kronor, vilket är 225 miljoner kronor lägre än i juli 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–juli uppgår utfallet till 26 225 miljoner kronor. Det är 2 960 miljoner kronor (12,7 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 10 615 miljoner kronor, vilket är 1 698 miljoner kronor (19,0 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 3 989 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 1 968 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari–juli till 10 121 miljoner kronor, vilket är 292 miljoner kronor (3,0 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 6 134 miljoner kronor och vidmakthållande av järnväg till 3 901 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 2 698 - 225 26 225 2 960 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 149 102 10 615 1 698 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 080 - 194 10 121 292 21 556
1:3 Trafikverket 83 - 12 740 3 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 64 55 1 209 848 1 449
1:12 Transportstyrelsen 83 - 30 1 185 69 2 093
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 387 94 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 136 1 846 12 1 632
Övriga anslag 92 - 148 1 120 - 56 1 972
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 23 68 24 83
1:7 Trafikavtal 8 - 49 462 29 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 28 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 151 108 150
1:13 Trafikanalys 6 - 2 34 - 2 65
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 14 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 6 2 74 7 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 7 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 2 - 1 35 - 4 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 3 - 1 25 1 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt