Juli 2017 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utgifterna för skydd av värdefull natur har ökat med knappt 30 procent i år

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev i maj 350 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor (17,1 procent) högre än föregående år.

Utfallet för perioden januari–juli uppgick till 4 291 miljoner kronor. Det är 465 miljoner kronor högre (12,1 procent) än samma period föregående år. Det är främst utgifterna för skydd av värdefull natur som ökar. Anslaget 1:15 Skydd av värdefull natur har ökat med 170 miljoner (29,7 procent) jämfört med ifjol.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
20 Allmän miljö- och naturvård 350 51 4 291 465 8 910
1:1 Naturvårdsverket 36 8 271 21 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 - 5 112 - 17 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 8 - 1 447 2 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 45 33 568 136 868
1:5 Miljöforskning 0 - 1 54 - 5 80
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 9 196 56 272
1:8 Supermiljöbilspremie 17 0 174 26 700
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 4 0 512 39 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 9 8 60 27 205
1:15 Skydd av värdefull natur 42 - 26 744 170 1 268
1:17 Klimatinvesteringar 35 34 246 - 3 1 200
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 2 391 23 713
Övriga anslag 72 - 11 515 - 9 1 021
1:6 Kemikalieinspektionen 21 1 147 10 258
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 1 130 4 227
1:10 Klimatanpassning 3 - 11 51 - 9 117
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 15 - 7 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 1 5
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 2 137 9 230
1:18 Elbusspremie 0 0 3 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 - 2 29 - 6 58
1:11 (2016) Inspire - 1 - 11
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt