Juli 2017 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik och fastighetsförvaltning.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning i juli blev 1 016 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–juli till 8 847 miljoner kronor. Det är 221 miljoner kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 016 2 8 847 221 15 284
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 857 25 7 255 186 12 614
1:9 Statistiska centralbyrån 22 - 28 319 - 32 555
1:11 Finansinspektionen 41 4 309 24 537
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 28 4 189 15 324
Övriga anslag 68 - 3 543 8 1 043
1:1 Statskontoret 7 1 48 2 94
1:2 Kammarkollegiet 1 - 2 32 1 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 6 0 12 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 37 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 6 2 89 15 161
1:10 Bidragsfastigheter 10 2 98 - 16 193
1:12 Riksgäldskontoret 25 - 6 161 - 12 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 - 2 10
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 14 7 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 2 41 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt