Juli 2017 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev i juli 111 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor högre än i juli 2016. Ökningen gäller främst anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik uppgår för perioden januari–juli till 824 miljoner kronor. Det är 234 miljoner kronor (39,7 procent) högre än samma period föregående år.

De ökade utgifterna avser främst anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer som ökat med 54 miljoner kronor samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande som ökat med 168 miljoner kronor. Dessa anslag uppfördes på statens budget förra året, men hade inget utfall under perioden januari–juli 2016.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 111 48 824 234 6 755
1:4 Boverket 14 0 118 - 4 244
1:6 Lantmäteriet 36 7 315 20 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 0 54 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 40 40 168 168 2 700
Övriga anslag 21 1 169 - 3 457
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 3 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 2 0 25 2 46
2:1 Konsumentverket 12 2 87 6 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 24 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 12 2 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 0 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 6
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt