Juli 2017 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev i juli 1 950 miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor högre än i juli 2016. Det är framför allt utgifterna för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet som har ökat.

Utfallet för utgiftsområdet Kultur, medier och trossamfund uppgår för januari-juli till 10 309 miljoner kronor. Det är 553 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 10:1 Filmstöd.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 950 172 10 309 553 14 521
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 277 93 336
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 0 1 067 87 1 423
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 93 13 597 10 1 007
6:1 Riksarkivet 35 4 248 14 379
8:1 Centrala museer: Myndigheter 88 1 642 11 1 122
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 106 105 239 - 9 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 27 27 35
13:1 Stöd till idrotten 482 7 1 454 27 1 935
14:1 Bidrag till folkbildningen 962 11 2 888 32 3 856
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 30 132 - 2 175
Övriga anslag 138 1 2 190 50 3 463
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 23 - 6 44
1:3 Skapande skola 0 0 178 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 15 - 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 0 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 - 1 14
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 179 2 191
2:3 Statens musikverk 7 0 74 7 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 1 71 6 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 67 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 37 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 5 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 14 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 2 12 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 3 - 4 176 - 3 396
7:1 Riksantikvarieämbetet 16 1 130 9 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 4 37 - 9 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 148 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 11 2 38 4 58
8:4 Riksutställningar 1 - 1 20 2 43
8:5 Forum för levande historia 5 2 31 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 18 2 59 - 4 92
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 3 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 - 2 24 0 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 1 28 5 42
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 20 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 8 8 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 11 - 3 29
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 24 10 59
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 115 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 26 0 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt