Juli 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev i juli 530 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor lägre än i juli 2016. Utgifterna för anslaget 1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor blev 60 miljoner kronor lägre.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 10 891 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 530 - 36 10 891 35 22 434
1:1 Studiehjälp 4 0 2 105 61 3 428
1:2 Studiemedel 324 12 6 963 82 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 63 4 1 000 22 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 283 - 167 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 61 8 483 39 830
Övriga anslag 3 0 57 - 2 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 1 0 34 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 14 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt