Juli 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Antalet kommunmottagna ökade med 38 procent första halvåret 2017

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juli 1 800 miljoner kronor, vilket är 316 miljoner kronor lägre än i juli 2016.

Utfallet för de första sju månaderna uppgår till 13 570 miljoner kronor. Det är 2 534 miljoner kronor (23,0 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 1 443 miljoner kronor (20,5 procent).

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-juni* 38,3 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga, uppgår till 4 220, en ökning  med 2 226 (89,6 procent). Utgifterna beror på det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för, det vill säga även mottagna tidigare år.  

Kommunmottagna m.m. januari-juni 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juni 37 848 27 359 10 489 38,3
- varav män 22 042
- varav kvinnor 15 806
- varav ens. barn och ungdomar ** 4 220 2 226 1 994 89,6
- varav pojkar 3 636
- varav flickor 584

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juli redovisas antalet kommunmottagna till och med juni.   

** Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 800 - 316 13 570 2 534 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 032 - 626 8 497 1 443 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 476 103 3 114 703 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 166 186 1 378 286 3 599
1:5 Hemutrustningslån 20 1 147 35 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 - 46 187 - 16 248
Övriga anslag 89 65 247 83 434
1:1 Etableringsåtgärder 72 62 139 70 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 61 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 9 2 48 8 63
4:1 Åtgärder mot segregation 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt