Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2017 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för både garantipensioner och änkepensioner minskar

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 872 miljoner kronor i juli, vilket är 108 miljoner kronor lägre än i juli 2016.

Utfallet för januari-juli uppgår till 20 320 miljoner kronor. Det är 746 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:1 Garantipension till ålderspension uppgår till 7 831 miljoner kronor för januari–juli. Det är 458 miljoner kronor (5,5 procent) lägre än samma period föregående år. Den långsiktiga trenden är att utgifterna för garantipension minskar. Den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer jämfört med de äldre som redan uppbär pension. Bland de nyblivna pensionärerna minskar antalet pensionärer som inte har tjänat in någon inkomstrelaterad ålderspension successivt.

Utgifterna för anslaget 1:2 Efterlevandepensioner till vuxna uppgår till 6 784 miljoner kronor för perioden januari–juli, vilket är 244 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än för samma period 2016. Anslaget finansierar framför allt änkepension och eftersom änkepensionssystemet är under avveckling sedan 1990 minskar antalet änkepensioner successivt.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 872 - 108 20 320 - 746 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 108 - 64 7 831 - 458 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 955 - 36 6 784 - 244 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 683 - 22 4 807 - 113 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 84 10 575 71 954
2:1 Pensionsmyndigheten 42 3 324 - 1 534
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt