Juli 2017 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 91,6 miljarder kronor. Det är 21,2 miljarder kronor högre än i juli 2016. De högre utgifterna förklaras framför allt av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Utgifterna för Migration blev dock lägre i juli jämfört med samma månad föregående år. Statens totala utgifter för perioden januari–juli uppgår till 541,2 miljarder kronor. Det är 34,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna består till stor del av ökad utlåning från Riksgäldskontoret till Riksbanken. Även utgifterna för Internationellt bistånd, Utbildning och universitetsforskning samt Allmänna bidrag till kommuner är högre.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 170 114 8 042 410 13 313
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 2 2 92 - 5 137
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 127 2 566 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 11 444 40 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 60 24 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 53 2 90
3:1 Sametinget 4 1 24 3 45
4:1 Regeringskansliet m.m. 738 80 4 485 253 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 154 13 1 563 63 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 8 6 52 15 92
6:2 Justitiekanslern 3 0 24 0 49
6:3 Datainspektionen 4 0 29 0 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 1 12 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 129 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 89 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 8 4 15
8:1 Presstöd 4 0 384 14 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 9 0 18
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 016 2 8 847 221 15 284
1:1 Statskontoret 7 1 48 2 94
1:2 Kammarkollegiet 1 - 2 32 1 61
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 6 0 12 1 14
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 857 25 7 255 186 12 614
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 - 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 37 0 63
1:8 Ekonomistyrningsverket 6 2 89 15 161
1:9 Statistiska centralbyrån 22 - 28 319 - 32 555
1:10 Bidragsfastigheter 10 2 98 - 16 193
1:11 Finansinspektionen 41 4 309 24 537
1:12 Riksgäldskontoret 25 - 6 161 - 12 316
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 - 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 231 20 210
1:15 Riksrevisionen 28 4 189 15 324
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 14 7 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 2 41 11 85
1:18 Statens servicecenter 0 0 2 1 3
3 Skatt, tull och exekution 841 4 6 570 40 10 986
1:1 Skatteverket 551 12 4 382 - 3 7 357
1:2 Tullverket 153 1 1 047 10 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 137 - 8 1 141 33 1 884
4 Rättsväsendet 3 467 214 25 981 1 331 43 817
1:1 Polismyndigheten 1 756 178 13 587 921 22 622
1:2 Säkerhetspolisen 93 12 766 102 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 115 5 899 49 1 473
1:4 Ekobrottsmyndigheten 55 4 378 19 648
1:5 Sveriges Domstolar 437 15 3 275 57 5 520
1:6 Kriminalvården 752 28 5 052 214 8 347
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 1 59 7 111
1:8 Rättsmedicinalverket 32 - 2 226 10 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 23 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 2 - 5 57 - 7 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 203 - 16 1 557 - 71 2 989
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 6 30 - 7 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 6 - 1 22
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 22 14 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 9 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 5 1 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 1 1 25 24 92
5 Internationell samverkan 41 - 345 1 031 - 449 2 019
1:1 Avgifter till internationella organisationer 6 - 322 769 - 432 1 421
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 10 4 54 - 9 151
1:3 Nordiskt samarbete 2 - 1 6 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 1 - 1 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 18 2 33
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 2 1 22 - 1 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 15 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 10 0 17
1:9 Svenska institutet 10 3 62 14 120
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 - 29 68 - 20 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 873 186 25 189 2 955 50 739
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 1 342 13 16 779 2 160 32 858
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 58 17 433 40 1 133
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 4 22 4 491 2 417 10 449
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 0 205 - 4 587
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 5 0 10
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2 1 16 4 25
1:7 Officersutbildning m.m. 15 - 1 109 6 212
1:8 Försvarets radioanstalt 85 11 586 49 990
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 2 0 90 - 2 176
1:10 Nämnder m.m. 1 0 3 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 4 1 35 - 15 90
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 4 0 8
2:1 Kustbevakningen 74 - 1 675 52 1 117
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 29 19 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 4 4 21
2:4 Krisberedskap 78 48 646 65 1 182
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 120 120 239 15 239
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 53 2 586 42 1 072
2:7 Statens haverikommission 3 - 1 24 - 2 45
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 0 198 4 384
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 33 0 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar - 47 - 1 899
7 Internationellt bistånd 2 285 - 640 21 250 6 375 36 286
1:1 Biståndsverksamhet 2 195 - 646 20 491 6 324 34 995
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 78 8 664 54 1 103
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 - 1 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 1 60 3 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 3 23 - 4 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 6 1 16
8 Migration 2 388 - 2 902 21 425 - 105 32 685
1:1 Migrationsverket 419 22 3 506 114 5 904
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 774 - 2 993 16 352 - 631 23 728
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 2 338 86 742
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 15 501 126 958
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 4 136 76 256
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 82 38 377 98 586
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 19 4 142 - 22 356
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 7 73 47 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 268 - 298 40 103 - 479 70 404
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 3 19 - 1 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 1 49 3 82
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 77 0 141
1:4 Tandvårdsförmåner 428 38 3 267 118 5 748
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 159 - 352 14 811 2 663 25 153
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 59 32 1 752 - 917 3 229
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 17 1 205 - 7 485
1:8 Bidrag till psykiatri 14 3 989 59 1 209
1:9 Läkemedelsverket 7 - 1 70 - 10 132
1:10 E-hälsomyndigheten 3 - 6 88 25 164
1:11 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 0 74 0 74
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 5 217 7 380
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 7 50 50 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 3 38
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 1 53 - 45 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 32 0 58
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 13 0 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 66 - 3 307 - 63 412
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 13 112 - 77 267
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 026 - 8 13 359 - 1 268 25 931
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 39 - 12 2 060 - 208 2 444
4:6 Statens institutionsstyrelse 57 - 5 557 23 1 012
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 90 - 13 590 121 862
5:1 Barnombudsmannen - 1 - 4 13 - 4 25
5:2 Barnets rättigheter 4 0 15 - 10 28
6:1 Alkoholsortimentsnämnden 0 0 0 0 0
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 5 122 - 5 214
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 18 - 1 34
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 64 36 278 43 547
8:1 Socialstyrelsen 52 - 11 342 20 628
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 49 4 386 27 698
1:9 (2016) Bidrag för samordning och tillgänglighet 0 - 1 000
4:8 (2016) Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 0 - 11
4:9 (2016) Ersättningsnämnden 0 - 14
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 061 - 326 61 181 - 1 259 107 081
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 020 - 219 22 478 - 767 41 740
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 948 - 127 28 018 - 978 48 707
1:3 Handikappersättningar 111 0 790 7 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 247 - 11 1 765 - 79 3 015
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 21 0 33
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 44 5 2 106 - 195 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 4 807 477 810
2:1 Försäkringskassan 682 21 5 157 272 8 424
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 38 3 66
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 872 - 108 20 320 - 746 34 774
1:1 Garantipension till ålderspension 1 108 - 64 7 831 - 458 13 365
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 955 - 36 6 784 - 244 11 545
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 683 - 22 4 807 - 113 8 377
1:4 Äldreförsörjningsstöd 84 10 575 71 954
2:1 Pensionsmyndigheten 42 3 324 - 1 534
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 532 128 51 450 1 399 89 491
1:1 Barnbidrag 2 234 76 15 857 519 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 746 33 24 129 732 41 697
1:3 Underhållsstöd 173 - 15 1 464 - 92 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 7 0 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 71 2 548 7 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 316 16 2 313 122 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 4 356 134 7 468
1:8 Bostadsbidrag 368 - 3 2 776 - 22 5 140
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 800 - 316 13 570 2 534 32 635
1:1 Etableringsåtgärder 72 62 139 70 209
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 032 - 626 8 497 1 443 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 476 103 3 114 703 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 166 186 1 378 286 3 599
1:5 Hemutrustningslån 20 1 147 35 332
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 61 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 9 2 48 8 63
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 - 46 187 - 16 248
4:1 Åtgärder mot segregation 50
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 431 166 41 649 - 662 75 657
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 446 55 4 984 415 8 381
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 159 - 110 16 354 - 1 147 27 445
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 609 224 4 915 - 72 11 272
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 348 - 8 9 789 - 29 18 405
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 3 71 4 118
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 114 82 599 396 1 181
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 22 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 34 - 4 66
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 32 0 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 5 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 131 - 87 730 - 229 1 575
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 541 - 2 3 586 - 38 6 216
2:1 Arbetsmiljöverket 56 10 458 32 738
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 18 0 33
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 0 33
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 30 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 1 21 11 30
1:12 (2015) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 0 0
15 Studiestöd 530 - 36 10 891 35 22 434
1:1 Studiehjälp 4 0 2 105 61 3 428
1:2 Studiemedel 324 12 6 963 82 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 63 4 1 000 22 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 74 - 60 283 - 167 369
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 1 0 34 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 1 - 1 14 - 1 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:8 Centrala studiestödsnämnden 61 8 483 39 830
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 8 0 14
16 Utbildning och universitetsforskning 4 370 197 40 224 4 388 73 058
1:1 Statens skolverk 44 2 492 150 1 056
1:2 Statens skolinspektion 31 - 1 226 3 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 57 - 5 421 7 713
1:4 Sameskolstyrelsen 3 0 27 6 41
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 14 - 2 1 453 501 3 511
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 114 - 69 263
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 226 191 4 630
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 1 0 106 0 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 - 2 46 1 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 2 57 - 6 295
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 8 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 5 0 61 3 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 759 148 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 146 8 1 147 56 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 8 0 66 44 480
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 994 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 11 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 - 7 2 035 1 435 4 442
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 75 75 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 9 - 2 74 - 3 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 16 1 89 8 147
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 982 21 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 206 18 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 1 156 35 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 237 19 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 190 34 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 878 13 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 974 22 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 922 14 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 780 21 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 631 9 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 866 29 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 498 17 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 406 13 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 879 13 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 631 20 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 875 13 1 500
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 375 5 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 215 3 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 370 12 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 132 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 600 10 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 189 3 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 447 11 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 148 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 307 4 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 137 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 138 - 3 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 522 16 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 81 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 49 340 55 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 61 10 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 115 2 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 29 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 57 2 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 19 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 278 10 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 39 1 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 238 4 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 36 1 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 253 5 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 54 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 219 3 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 37 1 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 218 6 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 31 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 0 - 25 148 - 25 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 0 - 4 24 - 4 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 201 6 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 28 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 92 2 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 37 1 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 75 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 231 6 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 34 1 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 14 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 6 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 283 13 1 864 70 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 90 73 335 - 71 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 234 6 415
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 471 35 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 395 13 3 423 26 5 800
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 5 90 7 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 15 7 284 99 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 16 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 2 2 416 180 551
3:7 Institutet för rymdfysik 4 0 31 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 28 - 4 208 6 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 3 0 26 5 46
3:10 Sunet 1 1 22 0 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 0 0 3 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 2 2 18 5 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 84 - 17 106
4:1 Internationella program 7 6 71 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 5 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 8 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 950 172 10 309 553 14 521
1:1 Statens kulturråd 3 - 2 23 - 6 44
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 1 - 1 277 93 336
1:3 Skapande skola 0 0 178 11 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 1 15 - 1 39
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 0 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 0 1 067 87 1 423
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 7 - 1 14
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 93 13 597 10 1 007
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 179 2 191
2:3 Statens musikverk 7 0 74 7 112
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 1 71 6 148
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 67 4 120
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 37 4 66
4:1 Statens konstråd 1 0 5 - 1 9
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 14 1 33
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 8 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 27 0 28
5:1 Konstnärsnämnden 2 2 12 1 21
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 3 - 4 176 - 3 396
6:1 Riksarkivet 35 4 248 14 379
7:1 Riksantikvarieämbetet 16 1 130 9 224
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 3 - 4 37 - 9 254
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 88 1 642 11 1 122
8:2 Centrala museer: Stiftelser 21 0 148 2 254
8:3 Bidrag till vissa museer 11 2 38 4 58
8:4 Riksutställningar 1 - 1 20 2 43
8:5 Forum för levande historia 5 2 31 6 55
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 5 0 10
9:2 Stöd till trossamfund 18 2 59 - 4 92
10:1 Filmstöd 0 0 547 213 547
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 - 3 14 - 4 21
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 3 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 - 2 24 0 58
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 1 28 5 42
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 106 105 239 - 9 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 1 1 27 27 35
13:1 Stöd till idrotten 482 7 1 454 27 1 935
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 2 1 20 3 52
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 8 8 28 0 28
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:6 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 11 - 3 29
14:1 Bidrag till folkbildningen 962 11 2 888 32 3 856
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 24 10 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 43 30 132 - 2 175
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 115 1 155
15:1 Lotteriinspektionen 3 0 26 0 50
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 111 48 824 234 6 755
1:1 Bostadspolitisk utveckling 0 - 1 3 - 3 24
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 2 100
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:4 Boverket 14 0 118 - 4 244
1:5 Statens geotekniska institut 2 0 25 2 46
1:6 Lantmäteriet 36 7 315 20 554
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 0 0 54 54 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 0 0 1 800
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 40 40 168 168 2 700
2:1 Konsumentverket 12 2 87 6 156
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 3 0 24 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 1 12 2 21
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 14 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 3 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1 0 - 2
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0 0
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 0 - 1
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 0 - 3
2:1 (2016) Marknadsdomstolen - 1 - 6
19 Regional tillväxt 155 62 1 221 7 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 70 3 567 - 114 1 558
1:2 Transportbidrag 19 12 187 - 13 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 66 47 468 118 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
20 Allmän miljö- och naturvård 350 51 4 291 465 8 910
1:1 Naturvårdsverket 36 8 271 21 442
1:2 Miljöövervakning m.m. 1 - 5 112 - 17 355
1:3 Åtgärder för värdefull natur 8 - 1 447 2 998
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 45 33 568 136 868
1:5 Miljöforskning 0 - 1 54 - 5 80
1:6 Kemikalieinspektionen 21 1 147 10 258
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 9 196 56 272
1:8 Supermiljöbilspremie 17 0 174 26 700
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 1 130 4 227
1:10 Klimatanpassning 3 - 11 51 - 9 117
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 4 0 512 39 788
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 9 8 60 27 205
1:13 Internationellt miljösamarbete 2 1 15 - 7 34
1:14 Hållbara städer 0 - 1 3 - 1 5
1:15 Skydd av värdefull natur 42 - 26 744 170 1 268
1:16 Havs- och vattenmyndigheten 19 2 137 9 230
1:17 Klimatinvesteringar 35 34 246 - 3 1 200
1:18 Elbusspremie 0 0 3 2 93
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 4 - 2 29 - 6 58
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 2 391 23 713
1:11 (2016) Inspire - 1 - 11
21 Energi 114 27 1 527 110 2 877
1:1 Statens energimyndighet 28 6 171 13 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 4 - 7 136 - 7 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 3 - 2 10
1:4 Energiforskning 56 21 743 - 3 1 421
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 8 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 2 2 8 1 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 1 61 4 119
1:8 Energiteknik 6 6 238 105 440
1:9 Elberedskap 7 6 77 - 1 255
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 1 20 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 18 5 25
22 Kommunikationer 2 698 - 225 26 225 2 960 55 158
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 149 102 10 615 1 698 24 124
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 080 - 194 10 121 292 21 556
1:3 Trafikverket 83 - 12 740 3 1 305
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 - 50 141 - 150 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 - 25 47 - 75 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 23 68 24 83
1:7 Trafikavtal 8 - 49 462 29 920
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 28 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 151 108 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 64 55 1 209 848 1 449
1:12 Transportstyrelsen 83 - 30 1 185 69 2 093
1:13 Trafikanalys 6 - 2 34 - 2 65
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 387 94 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 136 1 846 12 1 632
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 14 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 6 2 74 7 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 6 1 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 7 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 2 - 1 35 - 4 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 3 - 1 25 1 75
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 443 19 5 441 - 15 17 205
1:1 Skogsstyrelsen 18 - 1 227 - 25 403
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 5 116 - 71 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 9 0 68 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 62 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 3 68 10 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 6 36 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 20 354 30 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 1 - 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 15 7 1 065 233 6 467
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 4 55 - 9 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 29 - 1 201 7 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 6 48 - 30 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 57 31 1 021 - 97 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 24 17 570 - 70 2 029
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 4 80 7 104
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 062 11 1 820
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 48 0 329 62 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 52 - 84
24 Näringsliv 387 44 3 161 - 241 6 456
1:1 Verket för innovationssystem 20 1 138 8 222
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 153 44 1 017 - 207 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 315 - 307 630
1:4 Tillväxtverket 17 6 168 1 273
1:5 Näringslivsutveckling 15 - 32 310 63 460
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 - 1 27 - 14 58
1:7 Turistfrämjande 30 - 5 90 - 15 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 - 1 118 7 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 0 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 2 0 11 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 5 0 8
1:13 Konkurrensverket 10 - 2 84 - 3 143
1:14 Konkurrensforskning 5 0 5 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 17 17 123 50 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 10 2 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag - 5 - 5 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 1 20 12 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 181 18 309
1:21 Patent- och registreringsverket 23 23 175 175 316
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 14 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 46 1 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 23 0 199 - 11 362
2:4 Investeringsfrämjande 6 1 37 4 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 23 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 13
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten - 1 - 1
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 61 582 7 126 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 55 217 2 903 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 2 276 139 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 4 083 4 083 7 000
26 Statsskuldsräntor m.m. - 649 - 1 176 7 520 4 045 16 468
1:1 Räntor på statsskulden - 653 - 1 177 7 463 4 056 16 313
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 4 0 57 - 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 022 3 10 824 - 2 997 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 022 3 10 824 - 2 997 29 586
Förändring av anslagsbehållningar - 7 019
Förändring av anslagsbehållningar - 6 958
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 61
Summa utgiftsområden 66 321 - 3 916 530 648 28 236 970 730
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 66 970 - 2 740 523 128 24 191 954 323
Riksgäldskontorets nettoutlåning 22 695 28 036 1 657 18 357 8 226
Kassamässig korrigering 2 624 - 2 912 8 917 - 12 033 0
Totala utgifter 91 640 21 207 541 221 34 561 978 955
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt