Juni 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i juni 2016.

För perioden januari–juni uppgår utfallet till 52 786 miljoner kronor. Det är 6 108 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med juni har Skatteverket betalat ut 47 329 miljoner kronor, vilket är sex tolftedelar av årsbudgeten. Det är 2 489 miljoner kronor mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget är för de första sex månaderna är 3 500 miljoner kronor, vilket motsvarar sex tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 52 786 6 108 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 47 329 2 489 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 1 951 119 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 3 500 3 500 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt