Juni 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juni 1 795 miljoner kronor, vilket är 667 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 11 772 miljoner kronor. Det är 2 851 miljoner kronor (32,0 procent) högre än samma period föregående år.

Kommunmottagna m.m. januari-maj 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-maj 32 519 22 085 10 434 47,2
- varav män 18 991
- varav kvinnor 13 528
- varav ens. barn och ungdomar *** 3 615 1 889 1 726 91,4
- varav pojkar 3 104
- varav flickor 511

**Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juni redovisas antalet kommunmottagna till och med maj.   

***Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 795 667 11 772 2 851 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 812 416 7 466 2 071 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 440 125 2 638 600 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 400 79 1 212 100 3 599
1:5 Hemutrustningslån 21 5 127 33 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 38 30 171 30 248
Övriga anslag 83 12 158 18 434
1:1 Etableringsåtgärder 57 9 67 8 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 52 4 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 17 4 39 5 63
4:1 Åtgärder mot segregation 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt