Juni 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i juni 7 355 miljoner kronor, vilket är 466 miljoner kronor högre än i juni 2016. Det är framför allt anslagen 1:1 Barnbidrag (84 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (349 miljoner kronor) som har ökat.

För det första halvåret uppgår utfallet till 43 918 miljoner kronor vilket är 1 271 miljoner kronor (3,0 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under årets första sex månader till 13 623 miljoner kronor, vilket är en ökning med 443 miljoner kronor (3,4 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror främst på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 20 384 miljoner kronor för perioden januari–juni. Det är en ökning med 700 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med samma period 2016. Ökningen gäller främst utgifter för föräldrapenning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 355 466 43 918 1 271 89 491
1:1 Barnbidrag 2 317 84 13 623 443 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 401 349 20 384 700 41 697
1:3 Underhållsstöd 213 - 6 1 291 - 77 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 1 476 5 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 338 11 1 996 106 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 3 734 115 7 468
1:8 Bostadsbidrag 382 6 2 408 - 19 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt