Maj 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i maj 2016.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 43 989 miljoner kronor. Det är 5 090 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med maj har Skatteverket betalat ut 39 440 miljoner kronor, vilket är fem tolftedelar av årsbudgeten. Det är 2 074 miljoner kronor mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget är för de första fem månaderna är 2 917 miljoner kronor, vilket motsvarar fem tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 43 989 5 090 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 39 440 2 074 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 1 626 99 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 2 917 2 917 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt