Maj 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Kommunernas flyktingmottagande har ökat med 54,5 procent under 2017.

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i maj 1 882 miljoner kronor, vilket är 765 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för perioden januari-maj blev 9 977 miljoner kronor. Det är 2 184 miljoner kronor (28,0 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 1 655 miljoner kronor (33,1 procent).

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen* blev under perioden januari-april** 54,5 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga, uppgår till 2 960, en ökning  med 1 530 (107,0 procent).  Utgifterna beror på det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för, det vill säga även mottagna tidigare år.  

Kommunmottagna m.m. januari-april 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-april 26 363 17 059 9 304 54,5
- varav män 15 456
- varav kvinnor 10 907
- varav ens. barn och ungdomar *** 2 960 1 430 1 530 107,0
- varav pojkar 2 525
- varav flickor 435

**Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för maj redovisas antalet kommunmottagna till och med april.   

***Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 882 765 9 977 2 184 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 078 460 6 654 1 655 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 469 166 2 198 475 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 268 107 812 20 3 599
1:5 Hemutrustningslån 21 6 106 28 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 32 22 132 0 248
Övriga anslag 15 4 75 6 434
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 0 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 43 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 4 2 23 2 63
4:1 Åtgärder mot segregation 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt