Maj 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Högre utgifter för föräldraförsäkring och barnbidrag jämfört med föregående år

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i maj 7 097 miljoner kronor, vilket är 135 miljoner kronor högre än i maj 2016. Ökningen beror främst på anslagen 1:1 Barnbidrag (79 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (49 miljoner kronor).

För perioden januari–maj uppgår utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn till 36 564 miljoner kronor vilket är 806 miljoner kronor (2,3 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–maj till 11 306 miljoner kronor, vilket är en ökning med 359 miljoner kronor (3,3 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror främst på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 16 983 miljoner kronor för perioden januari–maj. Det är en ökning med 351 miljoner kronor (2,1 procent) jämfört med samma period 2016. Ökningen gäller främst utgifter för föräldrapenning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 097 135 36 564 806 89 491
1:1 Barnbidrag 2 292 79 11 306 359 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 231 49 16 983 351 41 697
1:3 Underhållsstöd 202 - 19 1 078 - 71 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 5 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 2 396 4 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 339 17 1 658 94 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 3 112 96 7 468
1:8 Bostadsbidrag 327 - 13 2 027 - 25 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt