April 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 020 miljoner kronor högre än i april 2016.

För perioden januari–april uppgår utfallet till 35 192 miljoner kronor. Det är 4 072 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med april har Skatteverket betalat ut 31 552 miljoner kronor, vilket är fyra tolftedelar av årsbudgeten. Det är 1 659 miljoner kronor mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget är för de första fyra månaderna är 2 333 miljoner kronor, vilket motsvarar fyra tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 020 35 192 4 072 105 555
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 31 552 1 659 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 324 20 1 301 79 3 891
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 2 333 2 333 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt