April 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Kommunernas flyktingmottagande har ökat med 64,5 procent första kvartalet

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i april 2 157 miljarder kronor, vilket är 12 miljoner kronor högre än samma månad föregående år.

Utfallet för perioden januari–april blev 8 096 miljoner kronor. Det är 1 419 miljoner kronor (21,3 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade med 1 195 kronor (27,3 procent). Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen* blev under perioden januari-mars** 64,5 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga, ökade med 140,8 procent varav 85,3 procent av dessa är pojkar. Utgifterna beror på det totala antalet mottagna som kommunerna får ersättning för, det vill säga även mottagna tidigare år.  

Kommunmottagna m.m. januari-mars 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-mars 20 641 12 548 8 093 64,5
- varav män 12 107
- varav kvinnor 8 534
- varav ensamkommande barn och ungdomar *** 2 461 1 022 1 439 140,8
- varav pojkar 2 100
- varav flickor 361

**Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för april redovisas antalet kommunmottagna till och med mars.   

***Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 157 12 8 096 1 419 32 635
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 518 - 41 5 577 1 195 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 425 55 1 729 309 6 380
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 181 19 544 - 86 3 599
1:5 Hemutrustningslån 18 2 85 23 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 4 - 23 101 - 22 248
Övriga anslag 11 0 61 2 434
1:1 Etableringsåtgärder 0 0 9 - 1 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 2 33 3 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 1 18 - 1 63
4:1 Åtgärder mot segregation 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt