April 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Högre utgifter för föräldraförsäkring och barnbidrag jämfört med föregående år

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i april 7 210 miljoner kronor, vilket är 33 miljoner kronor högre än i april 2016.

För perioden januari–april uppgår utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn till 29 466 miljoner kronor vilket är 671 miljoner kronor (2,3 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–april till 9 014 miljoner kronor, vilket är en ökning med 279 miljoner kronor (3,2 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror främst på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Det beror även på att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 13 751 miljoner kronor för perioden januari–april. Det är en ökning med 302 miljoner kronor (2,2 procent) jämfört med samma period 2016. Ökningen gäller främst utgifter för föräldrapenning och beror huvudsakligen på att medelersättningen per dag varit högre jämfört med 2016.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 210 33 29 466 671 89 491
1:1 Barnbidrag 2 270 71 9 014 279 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 308 - 74 13 751 302 41 697
1:3 Underhållsstöd 235 - 1 876 - 53 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 4 - 1 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 81 3 313 1 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 332 16 1 319 77 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 2 489 77 7 468
1:8 Bostadsbidrag 361 0 1 700 - 12 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt