December 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

EU-avgiften för 2017 blev drygt 6 miljarder kronor lägre 2017.

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 3 056 miljoner kronor i december. Det är 423 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Avgiften för 2017 uppgick till preliminärt till 24 224 miljoner kronor. Det är 6 125 miljoner kronor (20,2 procent) lägre än 2016. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari. Sammanlagt återbetalades 7 800 miljoner kronor, varav 7 500 miljoner kronor avsåg den mervärdesskattebaserade avgiften och 300 miljoner kronor den del av avgiften som baseras på bruttonationalinkomsten. Det är också orsaken till att utfallet blev 5 362 miljoner kronor (18,1 procent) lägre än vad regeringen beräknade i statens budget för 2017.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 056 - 423 24 224 - 6 125 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 056 - 423 24 224 - 6 125 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget