December 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 019 miljoner kronor högre än i december 2016.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 105 566 miljoner kronor, vilket är 12 216 miljoner kronor (13,1 procent) högre än 2016.

Utgiftsområdet består till största del av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Skatteverket har därmed betalat ut 94 657 miljoner kronor, vilket är hela årsbudgeten. Det är 4 977 miljoner kronor (5,5 procent) mer än föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. I december betalades den sista tolftedelen ut. Därmed har hela budgeten om 7 000 miljoner kronor betalts till kommuner och landsting.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 019 105 566 12 216 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 94 657 4 977 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 902 238 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 7 000 7 000 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget