December 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Ersättningarna till kommunerna för flyktingar ökade med drygt 3 miljarder kronor 2017.

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i december 1 814 miljoner kronor, vilket är 279 miljoner kronor högre än i december 2016.

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade med 229 miljoner kronor (30,4 procent). Antalet kommunmottagna minskade visserligen med 37,0 procent under november*, men utgifterna speglar inte antalet mottagna under en månad utan det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för.

Utfallet för de första 12 månaderna uppgår preliminärt till 23 930 miljoner kronor. Det är 4 730 miljoner kronor (24,6 procent) högre än samma period föregående år.  Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Utgifterna under anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 3 154 miljoner kronor (26,3 procent) och utgifterna under anslaget 1:3 Etableringsersättningar till vissa nyanlända invandrare har ökat med 1 129 miljoner kronor (26,7 procent). Under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad redovisas antalet deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-november* 6,6 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga som fått kommunplats uppgår till 7 579, en ökning  med 1 805 (31,3 procent).

Jämfört med statens budget inklusive ändringsbudgetar för 2017 blev utgifterna preliminärt 8 775 miljoner kronor (26,8 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst att antalet kommunmottagna flyktingar blivit lägre än vad regeringen räknat med.

Kommunmottagna m.m. januari-november 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna november 4 944 7 852 -2 908 -37,0
- varav ens. barn och ungdomar *** 765 812 -47 -5,8
Antal kommunmottagna jan-november 63 184 59 268 3 916 6,6
- varav män 36 166
- varav kvinnor 27 018
- varav ens. barn och ungdomar *** 7 579 5 774 1 805 31,3
- varav pojkar 6 606
- varav flickor 973

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för november redovisas antalet kommunmottagna till och med november.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 814 279 23 930 4 730 32 705
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 981 229 15 167 3 154 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 472 110 5 355 1 129 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 315 - 26 2 536 302 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 7 228 20 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 8 1 234 2 248
Övriga anslag 23 - 28 410 124 434
1:1 Etableringsåtgärder 1 - 31 207 77 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 14 2 109 7 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 6 60 6 63
4:1 Åtgärder mot segregation 5 5 34 34 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget