December 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Högre utgifter för barnbidrag och föräldraförsäkring

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i december 7 279 miljoner kronor, vilket är 146 miljoner kronor högre än i december 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 88 660 miljoner kronor vilket är 2 554 miljoner kronor (3,0 procent) högre än utfallet år 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår för 2017 till 27 287 miljoner kronor, vilket är en ökning med 938 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med föregående år. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Det preliminära årsutfallet för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 41 838 miljoner kronor. Det är en ökning med 1 305 miljoner kronor (3,2 procent) jämfört med föregående år. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 485 miljoner kronor och för tillfällig föräldrapenning är ökningen 315 miljoner kronor. Detta motverkas delvis av minskade utgifter på 376 miljoner kronor mot bakgrund av att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus upphörde att gälla från och med 1 januari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 279 146 88 660 2 554 89 387
1:1 Barnbidrag 2 318 84 27 287 938 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 331 36 41 838 1 305 41 592
1:3 Underhållsstöd 218 - 10 2 521 - 123 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 16 5 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 82 5 928 17 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 333 9 3 939 179 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 7 468 230 7 468
1:8 Bostadsbidrag 373 1 4 664 2 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget