November 2017 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 912 miljoner kronor i november. Det är 428 miljoner kronor lägre än i november 2016.

Avgiften för perioden januari–november uppgick till 21 168 miljoner kronor. Det är 5 702 miljoner kronor (21,2 procent) lägre än samma period föregående år. Det låga utfallet beror på återbetalningen av tidigare inbetalda avgifter som Sverige fick från EU i januari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 912 - 428 21 168 - 5 702 29 586
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 912 - 428 21 168 - 5 702 29 586
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt