November 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i november 2016.

För perioden januari–november uppgår utfallet till 96 769 miljoner kronor. Det är 11 198 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till största del av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med november har Skatteverket betalat ut 86 769 miljoner kronor, vilket är elva tolftedelar av årsbudgeten. Det är 4 562 miljoner kronor (5,5 procent) mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget för januari-november är 6 417 miljoner kronor, vilket motsvarar elva tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 96 769 11 198 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 86 769 4 562 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 577 218 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 6 417 6 417 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt