November 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i november 2 143 miljoner kronor, vilket är 512 miljoner kronor högre än i november 2016.

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade med 425 miljoner kronor (46,3 procent). Antalet kommunmottagna minskade visserligen med 27,1 procent under oktober*, men utgifterna speglar inte antalet mottagna under en månad utan det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för.

Utfallet för de första 11 månaderna uppgår till 22 116 miljoner kronor. Det är 4 451 miljoner kronor (25,2 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Utgifterna under anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 2 925 miljoner kronor (26,0 procent) och utgifterna under anslaget 1:3 Etableringsersättningar till vissa nyanlända invandrare har ökat med 1 019 miljoner kronor (26,4 procent). Under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad redovisas antalet deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-oktober* 12,6 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga som fått kommunplats uppgår till 6 791, en ökning  med 1 829 (36,9 procent).

Kommunmottagna m.m. januari-oktober 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna oktober 5 021 6 883 -1 862 -27,1
- varav ens. barn och ungdomar *** 664 762 -98 -12,9
Antal kommunmottagna jan-oktober 57 919 51 416 6 503 12,6
- varav män 33 259
- varav kvinnor 24 660
- varav ens. barn och ungdomar *** 6 791 4 962 1 829 36,9
- varav pojkar 5 913
- varav flickor 878

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för november redovisas antalet kommunmottagna till och med oktober.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 143 512 22 116 4 451 32 705
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 344 425 14 186 2 925 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 436 50 4 883 1 019 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 268 - 1 2 222 327 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 4 212 26 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 1 0 225 1 248
Övriga anslag 78 41 387 152 434
1:1 Etableringsåtgärder 44 18 206 108 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 10 0 95 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 5 5 58 12 63
4:1 Åtgärder mot segregation 19 19 28 28 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt