November 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i november 7 275 miljoner kronor, vilket är 261 miljoner kronor högre än i november 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari–november uppgår utfallet till 81 381 miljoner kronor vilket är 2 408 miljoner kronor (3,0 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–november till 24 969 miljoner kronor, vilket är en ökning med 855 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 38 507 miljoner kronor för perioden januari–november. Det är en ökning med 1 269 miljoner kronor (3,4 procent) jämfört med samma period 2016. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 418 miljoner kronor och för tillfällig föräldrapenning är ökningen 297 miljoner kronor. Detta motverkas delvis av minskade utgifter på 347 miljoner kronor mot bakgrund av att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus upphörde att gälla från och med 1 januari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 275 261 81 381 2 408 89 387
1:1 Barnbidrag 2 291 85 24 969 855 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 357 147 38 507 1 269 41 592
1:3 Underhållsstöd 217 - 9 2 302 - 112 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 14 3 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 79 4 846 12 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 8 3 606 170 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 6 845 211 7 468
1:8 Bostadsbidrag 377 5 4 291 0 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt