Oktober 2017 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Stöd med anledning av flyktingsituationen bidrar till högre utfall

Allmänna bidrag till kommuner blev 8 797 miljoner kronor, vilket är 1 018 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

För perioden januari–oktober uppgår utfallet till 87 972 miljoner kronor. Det är 10 180 miljoner kronor (13,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområdet består till den allra största delen av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Fram till och med oktober har Skatteverket betalat ut 78 881 miljoner kronor, vilket är tio tolftedelar av årsbudgeten. Det är 4 148 miljoner kronor (5,5 procent) mer än samma period föregående år.

Ett nytt anslag har uppförts under utgiftsområdet 2017. Det är anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen. Utfallet på anslaget för januari-oktober är 5 833 miljoner kronor, vilket motsvarar tio tolftedelar av årsbudgeten.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
25 Allmänna bidrag till kommuner 8 797 1 018 87 972 10 180 105 566
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 7 888 415 78 881 4 148 94 657
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 325 20 3 252 198 3 902
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 1 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 583 5 833 5 833 7 000
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt