Oktober 2017 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utgifterna ökar i oktober men antalet kommunmottagna flyktingar minskar

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i oktober 2 762 miljoner kronor, vilket är 397 miljoner kronor högre än i oktober 2016.

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökade med 237 miljoner kronor (13,3 procent). Antalet kommunmottagna minskade visserligen med 14,4 procent under september*, men utgifterna speglar inte antalet mottagna under en månad utan det totala antalet mottagna kommunerna får ersättning för.

Utfallet för de första 10 månaderna uppgår till 19 974 miljoner kronor. Det är 3 939 miljoner kronor (24,6 procent) högre än samma period föregående år. Orsaken är att allt fler asylsökande får uppehållstillstånd och kommunmottagande. Utgifterna under anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande har ökat med 2 500 miljoner kronor (24,2 procent) och utgifterna under anslaget 1:3 Etableringsersättningar till vissa nyanlända invandrare har ökat med 969 miljoner kronor (27,8 procent).

Antalet kommunmottagna enligt ersättningsförordningen blev under perioden januari-september* 17,9 procent fler än i fjol. Antalet ensamkommande barn och unga som fått kommunplats uppgår till 6 093, en ökning  med 1 893 (45,1 procent).

Kommunmottagna m.m. januari-september 2017
2017 2016 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna september 4 633 5 413 -780 -14,4
- varav ens. barn och ungdomar *** 452 495 -43 -8,7
Antal kommunmottagna jan-september 52 499 44 533 7 966 17,9
- varav män 30 227
- varav kvinnor 22 272
- varav ens. barn och ungdomar *** 6 093 4 200 1 893 45,1
- varav pojkar 5 295
- varav flickor 798

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för oktober redovisas antalet kommunmottagna till och med september.   

** Ensamkommande barn: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 762 397 19 974 3 939 32 705
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 2 023 237 12 842 2 500 21 643
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 470 86 4 447 969 6 428
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 180 24 1 954 328 3 621
1:5 Hemutrustningslån 16 - 2 196 30 332
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 39 30 224 1 248
Övriga anslag 34 22 309 111 434
1:1 Etableringsåtgärder 13 12 162 90 209
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 1 85 5 112
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 1 53 7 63
4:1 Åtgärder mot segregation 8 8 10 10 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt