Oktober 2017 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev i oktober 7 109 miljoner kronor, vilket är 300 miljoner kronor högre än i oktober 2016. Ökningen gäller främst anslagen 1:1 Barnbidrag (81 miljoner kronor) och 1:2 Föräldraförsäkring (200 miljoner kronor).

För perioden januari–oktober uppgår utfallet till 74 106 miljoner kronor vilket är 2 147 miljoner kronor (3,0 procent) högre än utfallet för motsvarande period 2016. De ökade utgifterna avser främst anslagen 1:1 Barnbidrag och 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgifterna för anslaget 1:1 Barnbidrag uppgår under perioden januari–oktober till 22 678 miljoner kronor, vilket är en ökning med 769 miljoner kronor (3,5 procent) jämfört med samma period 2016. Det beror delvis på att antalet bidragsberättigade barn har ökat. Utgifterna påverkas också av att flerbarnstillägget för det tredje barnet höjdes från 604 kronor per månad till 730 kronor per månad från och med den 1 januari 2017.

Utgifterna för anslaget 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 35 150 miljoner kronor för perioden januari–oktober. Det är en ökning med 1 122 miljoner kronor (3,3 procent) jämfört med samma period 2016. Utgifterna för föräldrapenning har ökat med 1 286 miljoner kronor och för tillfällig föräldrapenning är ökningen 247 miljoner kronor. Detta motverkas delvis av minskade utgifter på 319 miljoner kronor mot bakgrund av att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus upphörde att gälla från och med 1 januari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
okt 2017
Förändring
jämfört med
okt 2016
Utfall
jan-okt 2017
Förändring
jämfört med
jan-okt 2016
SB + ÄB
2017
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 109 300 74 106 2 147 89 387
1:1 Barnbidrag 2 269 81 22 678 769 27 347
1:2 Föräldraförsäkring 3 229 200 35 150 1 122 41 592
1:3 Underhållsstöd 209 - 13 2 086 - 104 2 690
1:4 Adoptionsbidrag 2 1 12 2 32
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 75 1 767 8 1 048
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 327 10 3 275 162 4 070
1:7 Pensionsrätt för barnår 622 19 6 223 192 7 468
1:8 Bostadsbidrag 378 3 3 914 - 4 5 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt