Januari 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 91,3 miljarder kronor i januari. Det är 5,5 miljarder kronor (6,5 procent) högre än i januari 2019. Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för Försvar och samhällsberedskap, Hälso-, sjukvård och social omsorg samt Avgiften till Europeiska unionen ökade.

I tabellerna omfattar SB+ÄB 2020 extra ändringsbudget om stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden enligt riksdagens beslut (bet. 2019/20:FiU49, rskr 2019/20:163).

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 423 27 1 423 27 15 131
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 80 3 80 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 127 - 11 127 - 11 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 56 - 2 56 - 2 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 3 - 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 8 2 112
2:5 Riksrevisionen 25 0 25 0 348
3:1 Sametinget 3 0 3 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 705 33 705 33 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 265 - 6 265 - 6 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 5 - 9 5 - 9 142
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 53
6:3 Datainspektionen 7 0 7 0 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 42 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 2 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:1 Mediestöd 83 17 83 17 762
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 385 70 1 385 70 17 390
1:1 Statskontoret 7 2 7 2 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 2 5 - 2 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 9 - 9 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 916 30 916 30 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 1 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 6 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 14 1 175
1:9 Statistiska centralbyrån 50 6 50 6 584
1:10 Bidragsfastigheter 7 - 5 7 - 5 274
1:11 Finansinspektionen 53 6 53 6 623
1:12 Riksgäldskontoret 24 7 24 7 319
1:13 Bokföringsnämnden 0 0 0 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 235 7 235 7 241
1:15 Statens servicecenter 52 31 52 31 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 - 2 6 - 2 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 - 3 8 - 3 177
3 Skatt, tull och exekution 924 41 924 41 12 057
1:1 Skatteverket 622 37 622 37 7 925
1:2 Tullverket 151 7 151 7 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 151 - 3 151 - 3 2 009
4 Rättsväsendet 3 872 182 3 872 182 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 041 103 2 041 103 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 121 9 121 9 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 120 5 120 5 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 2 57 2 736
1:5 Sveriges Domstolar 482 7 482 7 6 242
1:6 Kriminalvården 751 23 751 23 9 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 9 - 1 9 - 1 166
1:8 Rättsmedicinalverket 40 3 40 3 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 3 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 - 4 6 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 225 30 225 30 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 5 10 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar - 2 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 3 2 3 2 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 1 0 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 2 1 2 1 113
5 Internationell samverkan 333 - 32 333 - 32 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 302 - 30 302 - 30 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 5 - 1 5 - 1 193
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 4 1 45
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 3 - 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 2 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 2 0 19
1:9 Svenska institutet 10 0 10 0 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 0 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 1 3 1 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 110 910 3 110 910 64 800
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 253 537 2 253 537 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 46 11 46 11 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 119 119 119 119 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 1 1 1 1 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 1 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 14 - 1 14 - 1 209
1:7 Officersutbildning m.m. 22 9 22 9 224
1:8 Försvarets radioanstalt 93 4 93 4 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 10 2 10 2 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:11 Försvarets materielverk 111 11 111 11 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 1 0 11
2:1 Kustbevakningen 98 7 98 7 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 5 - 16 5 - 16 28
2:4 Krisberedskap 21 14 21 14 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 191 191 191 191 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 90 17 90 17 1 383
2:7 Statens haverikommission 3 0 3 0 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 27 4 27 4 396
4:1 Elsäkerhetsverket 4 0 4 0 65
7 Internationellt bistånd 5 187 706 5 187 706 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 5 060 695 5 060 695 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 112 8 112 8 1 492
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 1 10 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 1 2 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 20
8 Migration 1 067 - 166 1 067 - 166 11 446
1:1 Migrationsverket 352 12 352 12 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 584 - 149 584 - 149 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 0 - 3 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 64 - 16 64 - 16 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 6 13 - 6 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 27 - 6 27 - 6 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 21 1 21 1 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 4 1 4 1 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 878 1 444 6 878 1 444 84 167
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 3 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 7 0 7 0 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 10 - 1 10 - 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 425 - 24 425 - 24 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 472 158 2 472 158 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 129 1 107 1 129 1 107 9 258
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 69 31 69 31 498
1:8 Bidrag till psykiatri 54 23 54 23 2 160
1:9 Läkemedelsverket 11 - 1 11 - 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten - 7 - 14 - 7 - 14 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 433 433 433 433 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 36 5 36 5 435
2:2 Insatser för vaccinberedskap 3 - 4 3 - 4 89
2:3 Bidrag till WHO - 41 - 41 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 18 1 18 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 4 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 47 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0 2 0 28
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 59 5 59 5 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 14 - 4 14 - 4 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 760 - 245 1 760 - 245 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 31 2 31 2 1 427
4:6 Statens institutionsstyrelse 87 6 87 6 1 157
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 37 - 10 37 - 10 749
5:1 Barnombudsmannen 2 0 2 0 26
5:2 Barnets rättigheter 6 6 6 6 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 8 - 6 8 - 6 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 2 2 2 2 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 56 11 56 11 662
8:1 Socialstyrelsen 44 - 2 44 - 2 700
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 54 5 54 5 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 912 - 429 8 912 - 429 95 706
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 233 - 58 3 233 - 58 36 926
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 620 - 140 3 620 - 140 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 3 107 - 3 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 217 - 10 217 - 10 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 3 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 909 - 339 909 - 339 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 1 1 - 1 1 190
2:1 Försäkringskassan 816 121 816 121 8 808
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 5 1 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 071 176 3 071 176 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 212 101 1 212 101 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 855 - 36 855 - 36 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 849 92 849 92 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 97 3 97 3 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 58 15 58 15 596
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 253 70 8 253 70 101 430
1:1 Barnbidrag 2 750 13 2 750 13 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 869 61 3 869 61 47 289
1:3 Underhållsstöd 220 0 220 0 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 1 0 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 87 5 87 5 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 300 - 41 300 - 41 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 630 22 7 565
1:8 Bostadsbidrag 395 11 395 11 4 746
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 814 - 666 814 - 666 10 066
1:1 Etableringsåtgärder 9 1 9 1 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 722 - 577 722 - 577 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 4 4 - 4 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 11 1 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 23 2 23 2 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 18 - 96 18 - 96 445
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 6 1 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 19 5 19 5 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 0 0 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 2 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 290 - 407 6 290 - 407 76 948
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 533 - 49 533 - 49 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 727 323 2 727 323 27 900
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 441 - 561 441 - 561 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 621 - 22 1 621 - 22 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 10 1 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 72 27 72 27 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 3 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 5 0 5 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 5 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten - 1 - 1 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 169 22 169 22 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 393 1 393 1 5 263
1:13 Lån till körkort 4 - 2 4 - 2 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 250 - 115 250 - 115 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 50 1 50 1 677
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 2 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 32 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 0 1 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 2 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 609 176 2 609 176 25 508
1:1 Studiehjälp 444 1 444 1 4 382
1:2 Studiemedel 1 808 185 1 808 185 17 697
1:3 Avsättning för kreditförluster 197 0 197 0 1 856
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 45 12 45 12 168
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 11 0 11 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 2 0 27
1:7 Studiestartsstöd 24 - 19 24 - 19 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 - 3 76 - 3 890
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 1 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 8 118 151 8 118 151 82 816
1:1 Statens skolverk 66 4 66 4 1 136
1:2 Statens skolinspektion 31 - 1 31 - 1 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 68 6 68 6 762
1:4 Sameskolstyrelsen 6 - 1 6 - 1 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 41 - 77 41 - 77 3 411
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 35 1 35 1 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 614 77 614 77 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 1 2 1 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet - 493 - 493 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 1 0 1 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 8 - 1 8 - 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 1 1 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 0 0 0 0 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 1 161 117 1 161 117 2 372
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 9 0 126
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 231 42 231 42 2 833
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 2 11 2 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 14 - 1 202
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 154 6 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 188 8 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 180 6 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 194 8 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 184 4 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 139 7 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 151 4 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 142 5 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 122 4 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 99 5 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 136 5 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 85 10 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 62 1 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 139 7 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 101 3 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 143 12 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 59 2 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 35 2 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 58 3 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 22 2 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 93 3 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 30 2 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 69 2 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 24 2 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 49 2 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 22 1 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 82 3 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 21 1 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 22 1 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 53 1 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 11 1 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 17 0 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 4 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 9 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 4 1 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 44 1 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 37 1 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 40 2 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 9 1 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 35 1 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 7 1 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 35 1 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 6 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 27 1 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 5 1 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 32 1 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 6 1 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 14 0 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 6 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 1 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 11 0 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 37 1 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 8 1 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 3 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 2 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 313 3 313 3 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 178 40 178 40 860
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 36 1 36 1 457
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 223 5 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 37 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 995 42 995 42 6 036
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 315 1 315 1 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 2 16 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 281 250 281 250 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 3 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 - 1 4 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 0 31 0 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 1 - 1 1 - 1 50
3:9 Sunet 0 - 10 0 - 10 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 1 2 1 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 61 - 1 61 - 1 89
4:1 Internationella program 0 0 0 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 30 3 30 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 1 - 1 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 514 99 3 514 99 16 061
1:1 Statens kulturråd 4 - 3 4 - 3 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 13 3 13 3 533
1:3 Skapande skola 0 2 0 2 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 1 0 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 1 1 1 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 4 - 2 4 - 2 1 519
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 1 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 103 2 103 2 1 105
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 85 13 85 13 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 7 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 23 3 23 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 1 8 - 1 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 6 1 69
4:1 Statens konstråd 1 - 1 1 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 2 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 12 0 12 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 1 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 126 12 126 12 476
6:1 Riksarkivet 41 2 41 2 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 7 26 7 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 21 0 21 0 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 94 5 94 5 1 347
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 22 1 269
8:3 Bidrag till vissa museer 11 1 11 1 76
8:4 Forum för levande historia 3 0 3 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 1 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 18 11 18 11 82
10:1 Filmstöd 549 - 9 549 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 10 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 0 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 2 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 2 0 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 2 5 - 2 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 105 - 1 105 - 1 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 488 0 488 0 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 8 1 8 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 51 3 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 51 50 51 50 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 080 6 1 080 6 4 320
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 2 5 2 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 40 - 6 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 1 5 1 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 168 - 25 168 - 25 3 727
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 43
1:4 Boverket 23 1 23 1 333
1:5 Statens geotekniska institut 5 2 5 2 51
1:6 Lantmäteriet 49 4 49 4 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 9 - 3 - 9 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 56 4 56 4 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 1 0 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 - 22 1 - 22 25
2:1 Konsumentverket 15 1 15 1 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 4 0 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 2 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 15 - 6 15 - 6 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4
19 Regional tillväxt 115 - 19 115 - 19 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 61 6 61 6 1 691
1:2 Transportbidrag 15 - 11 15 - 11 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 39 - 15 39 - 15 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 461 117 461 117 12 571
1:1 Naturvårdsverket 46 2 46 2 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 2 1 2 1 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 1 0 1 0 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 3 1 3 1 919
1:5 Miljöforskning 0 0 0 0 94
1:6 Kemikalieinspektionen 19 - 9 19 - 9 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 - 1 16 - 1 262
1:8 Klimatbonus 189 120 189 120 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 26 6 26 6 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 4 - 1 98
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 7 6 7 6 1 390
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 6 7 6 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 1 0 40
1:14 Skydd av värdefull natur 11 - 7 11 - 7 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 2 24 2 244
1:16 Klimatinvesteringar 12 10 12 10 1 955
1:17 Klimatpremier 21 21 21 21 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 - 28 0 - 28 50
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 1 1 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 7 0 7 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 12 64 - 12 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 1 1
21 Energi 102 5 102 5 3 469
1:1 Statens energimyndighet 26 - 2 26 - 2 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 7 - 6 7 - 6 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 51 25 51 25 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 10 1 135
1:7 Energiteknik 0 0 0 0 835
1:8 Elberedskap 8 - 12 8 - 12 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 3 - 3
22 Kommunikationer 3 607 580 3 607 580 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 756 448 1 756 448 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 096 56 1 096 56 24 655
1:3 Trafikverket 102 - 7 102 - 7 1 422
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål - 47 - 47 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur - 16 - 16 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 0 0 88
1:7 Trafikavtal 107 1 107 1 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 5 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 10 - 1 10 - 1 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 215 124 215 124 2 215
1:12 Transportstyrelsen 177 5 177 5 2 215
1:13 Trafikanalys 4 0 4 0 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 1 9 1 930
1:15 Sjöfartsstöd 125 16 125 16 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 1 1 1 1 157
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 0 0 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 0 1 0 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 0 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 0 0 0 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 0 - 3 0 - 3 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 048 217 1 048 217 19 790
1:1 Skogsstyrelsen 36 - 9 36 - 9 488
1:2 Insatser för skogsbruket 8 3 8 3 252
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 12 0 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 10 10 10 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 2 2 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 58 - 6 58 - 6 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 0 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 103 10 103 10 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 18 - 12 18 - 12 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 3 1 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 38 3 - 38 164
1:14 Livsmedelsverket 27 0 27 0 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 9 7 9 7 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. - 42 - 42 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 271 131 271 131 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 260 186 260 186 2 987
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 2 2 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 2 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 1 6 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 165 5 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 - 31 54 - 31 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 1 1 1 1 107
24 Näringsliv 887 - 5 887 - 5 7 164
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 21 1 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 81 32 81 32 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 380 6 380 6 759
1:4 Tillväxtverket 28 4 28 4 284
1:5 Näringslivsutveckling 9 - 13 9 - 13 693
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 4 0 63
1:7 Turistfrämjande 52 24 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 26 1 26 1 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 0 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 - 1 1 - 1 14
1:11 Bolagsverket 3 0 3 0 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 - 1 12 - 1 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 160 2 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag - 60 - 60 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 11 6 11 6 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 22 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 28 - 2 28 - 2 337
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 0 3 0 36
2:2 Kommerskollegium 8 1 8 1 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 31 - 5 31 - 5 367
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 6 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 711 703 10 711 703 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 10 067 856 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 388 13 388 13 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 1 6 1 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 250 - 167 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 977 - 24 - 977 - 24 29 655
1:1 Räntor på statsskulden - 981 - 23 - 981 - 23 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 - 1 3 - 1 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 6 284 2 870 6 284 2 870 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 6 284 2 870 6 284 2 870 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 88 164 6 772 88 164 6 772 1 056 789
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 89 141 6 795 89 141 6 795 1 027 205
Riksgäldskontorets nettoutlåning 1 299 1 020 1 299 1 020 13 798
Kassamässig korrigering 1 817 - 2 248 1 817 - 2 248 278
Totala utgifter 91 280 5 543 91 280 5 543 1 070 865
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget