September 2022 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 94,1 miljarder kronor i september, vilket är 20,3 miljarder kronor högre än samma månad 2021. Det beror främst på tidigare förändringar i utlåningen till Riksbanken, högre utgifter för utgiftsområde 16 och på högre statsskuldsräntor än jämfört med september 2021.

Utgifterna uppgår till 791,4 miljarder kronor hittills i år, vilket är 10,9 miljarder kronor (1,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2022
Förändring
jämfört med
sep 2021
Utfall
jan-sep 2022
Förändring
jämfört med
jan-sep 2021
SB + ÄB
2022
1 Rikets styrelse 1 351 188 12 415 762 17 605
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 6 150 21 187
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 138 8 798 39 981
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 75 10 686 41 985
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 129 118 192 133 180
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 90 9 124
2:5 Riksrevisionen 30 4 251 18 356
3:1 Sametinget 5 - 1 45 3 59
4:1 Regeringskansliet m.m. 550 - 14 6 117 311 8 481
5:1 Länsstyrelserna m.m. 254 0 2 250 - 393 3 755
6:1 Allmänna val och demokrati 48 40 559 478 705
6:2 Justitiekanslern 6 1 50 8 56
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 10 0 101 18 125
6:4 Valmyndigheten 4 2 26 12 37
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 2 2 16 16 50
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 7 145 42 208
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 2 5 5 16
8:1 Mediestöd 64 4 753 - 1 1 056
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 32 0 46
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 20 4 32
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 205 29 12 630 292 17 985
1:1 Statskontoret 9 1 73 5 104
1:2 Kammarkollegiet 10 3 80 18 119
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 2 - 1 14 1 25
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 901 - 11 10 170 67 14 094
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 50 0 71
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 2 145 18 210
1:9 Statistiska centralbyrån 47 4 428 6 592
1:10 Bidragsfastigheter 28 - 1 174 - 5 330
1:11 Finansinspektionen 66 15 485 11 736
1:12 Riksgäldskontoret 29 2 245 10 345
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 10 2 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 1 5 2 290
1:15 Statens servicecenter 74 10 639 134 882
1:16 Finansmarknadsforskning 5 1 30 9 50
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 2 74 11 111
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 0
3 Skatt, tull och exekution 1 056 50 9 312 238 12 932
1:1 Skatteverket 665 15 6 017 78 8 305
1:2 Tullverket 199 19 1 741 141 2 482
1:3 Kronofogdemyndigheten 191 16 1 555 18 2 145
4 Rättsväsendet 5 062 382 43 537 2 469 62 999
1:1 Polismyndigheten 2 833 161 23 273 1 132 33 838
1:2 Säkerhetspolisen 171 26 1 388 169 1 898
1:3 Åklagarmyndigheten 134 2 1 431 123 2 023
1:4 Ekobrottsmyndigheten 73 9 595 29 856
1:5 Sveriges Domstolar 449 27 4 834 193 6 684
1:6 Kriminalvården 1 031 136 8 611 872 12 363
1:7 Brottsförebyggande rådet 18 2 124 3 177
1:8 Rättsmedicinalverket 44 2 406 41 553
1:9 Brottsoffermyndigheten 4 0 33 2 44
1:10 Ersättning för skador på grund av brott 13 5 91 14 201
1:11 Rättsliga biträden m.m. 276 17 2 574 - 96 3 916
1:12 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 1 54 2 95
1:13 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 13 2 19
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 35 3 70
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 16 0 25
1:16 Domarnämnden 1 0 7 0 10
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 1 - 5 52 - 20 227
5 Internationell samverkan 121 - 8 3 085 1 629 3 403
1:1 Avgifter till internationella organisationer 96 17 1 564 510 1 624
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 9 - 3 1 188 1 099 1 260
1:3 Nordiskt samarbete 2 1 10 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 1 - 4 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 0 39 2 52
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 7 3 62 10 79
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:9 Svenska institutet 10 1 90 8 132
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen - 13 - 26 91 2 175
6 Försvar och samhällets krisberedskap 6 687 1 542 49 148 8 810 81 042
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 4 319 1 177 30 231 3 681 44 635
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 71 - 9 748 - 78 1 537
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 525 270 10 588 4 440 23 225
1:4 Forskning och teknikutveckling 85 - 22 483 30 832
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 33 8 249 31 334
1:7 Officersutbildning m.m. 15 - 5 182 - 4 262
1:8 Försvarets radioanstalt 144 48 1 123 170 1 582
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 1 180 5 242
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 7
1:11 Försvarets materielverk 88 - 5 1 395 140 2 104
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 6 - 2 11
2:1 Kustbevakningen 122 20 1 022 78 1 440
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 1 - 9 520
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 8 7 28
2:4 Krisberedskap 72 40 1 029 148 1 610
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 427 30 427
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 142 17 1 028 11 1 579
2:7 Statens haverikommission 4 0 44 10 58
2:8 Myndigheten för psykologiskt försvar 6 6 77 77 113
2:9 Rakel Generation 2 3 3 41 41 67
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 31 - 5 276 2 420
7 Internationellt bistånd 3 088 338 34 886 1 331 51 940
1:1 Biståndsverksamhet 2 927 329 33 466 1 191 49 999
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 136 5 1 204 105 1 639
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 18 4 158 27 213
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 37 9 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 12 1 22
8 Migration 869 374 8 501 2 522 18 841
1:1 Migrationsverket 331 65 3 213 249 4 318
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 423 284 3 691 1 813 11 990
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 2 119 4 123
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 47 - 5 518 - 56 720
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 8 - 2 85 - 21 205
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 20 9 129 - 22 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 11 134 26 327
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 16 9 112 30 408
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina 0 0 500 500 500
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 500 - 1 013 93 169 - 16 671 121 195
1:1 Socialstyrelsen 40 2 520 12 767
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10 8 62 0 91
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 1 123 12 160
1:4 Tandvårdsförmåner 620 10 4 960 62 7 062
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 862 76 24 301 808 33 444
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 827 - 1 356 28 144 - 16 847 33 154
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 47 7 287 20 511
1:8 Bidrag till psykiatri 27 - 22 1 931 - 78 2 163
1:9 Läkemedelsverket 13 - 3 116 - 13 162
1:10 E-hälsomyndigheten 8 0 67 7 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 72 72 1 167 - 1 075 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 45 14 564 - 16 779
2:1 Folkhälsomyndigheten 49 12 395 - 38 615
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 68 0 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 41 2 42
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 23 7 87 18 101
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 13 4 56 - 12 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 39 - 2 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 141 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 - 1 22 - 2 33
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 2 - 35 677 - 92 786
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 16 6 112 17 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 154 51 17 816 - 202 25 043
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 423 137 9 050 523 8 960
4:6 Statens institutionsstyrelse 147 46 1 309 423 1 868
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 10 - 31 462 - 218 669
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 25 1 38
5:1 Barnombudsmannen 1 1 20 0 27
5:2 Barnets rättigheter 0 - 21 39 - 75 42
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 28 0 41
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 58 3 538 94 787
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 354 - 208 88 355 1 047 112 005
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 652 96 34 491 2 336 42 605
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 501 125 31 545 881 41 706
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 6 988 46 1 351
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 181 - 11 1 677 - 121 2 252
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 26 - 2 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 89 31 994 - 823 1 492
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader - 1 - 460 11 753 - 1 362 13 207
2:1 Försäkringskassan 815 6 6 832 92 9 283
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 49 1 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 4 370 860 33 168 5 640 46 351
1:1 Garantipension till ålderspension 1 887 722 11 729 1 178 17 100
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 732 - 39 6 752 - 318 8 835
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 1 070 176 8 627 714 12 234
1:4 Äldreförsörjningsstöd 96 - 5 921 21 1 195
1:5 Inkomstpensionstillägg 513 6 4 591 4 083 6 121
2:1 Pensionsmyndigheten 72 1 548 - 38 865
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 299 - 65 76 510 1 194 101 500
1:1 Barnbidrag 2 716 - 11 24 869 - 27 33 426
1:2 Föräldraförsäkring 3 801 - 82 36 200 1 189 46 171
1:3 Underhållsstöd 228 - 3 2 019 44 2 838
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 6 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 85 2 780 17 1 030
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 328 17 3 070 128 4 752
1:7 Pensionsrätt för barnår 706 33 6 350 297 8 467
1:8 Bostadsbidrag 434 - 20 3 214 - 454 4 799
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 283 - 65 4 081 - 665 6 182
1:1 Etableringsåtgärder 0 3 125 18 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 241 - 71 2 861 - 626 4 516
1:3 Hemutrustningslån 0 - 2 3 - 20 0
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 2 92 1 130
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 3 2 83 5 101
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 21 4 390 - 25 640
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 3 - 4 57 1 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 1 28
4:1 Åtgärder mot segregation 2 1 427 - 23 490
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 16 4 29
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 226 - 1 179 58 381 - 11 903 93 272
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 706 26 5 431 - 223 7 861
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 670 - 953 26 582 - 9 037 43 138
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 458 - 344 5 362 - 3 164 9 172
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 585 - 40 14 177 - 231 20 684
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 94 11 137
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 167 35 1 408 507 2 546
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 225
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 32 - 2 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 56 - 1 80
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 44 0 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 119 53 816 171 1 310
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 333 56 2 828 305 5 663
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 74 - 26 775 - 286 1 196
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen 0 0 0 0 75
2:1 Arbetsmiljöverket 66 14 539 43 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 - 1 23 - 1 35
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 34
2:4 Medlingsinstitutet 1 - 1 37 1 57
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 0 27 4 49
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 17 - 1 112 1 112
15 Studiestöd 2 675 - 352 18 547 - 669 27 901
1:1 Studiehjälp 387 4 3 053 - 14 4 440
1:2 Studiemedel 1 956 - 332 13 055 - 599 19 835
1:3 Avsättning för kreditförluster 200 - 30 1 343 0 2 007
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 1 1 20 - 64 19
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 38 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 19 1 31
1:7 Studiestartsstöd 31 - 11 254 - 81 400
1:8 Centrala studiestödsnämnden 92 15 753 87 1 090
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 12 1 17
16 Utbildning och universitetsforskning 14 160 3 751 72 169 4 347 95 473
1:1 Statens skolverk 115 22 841 44 1 368
1:2 Statens skolinspektion 43 6 361 38 532
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 2 560 27 784
1:4 Sameskolstyrelsen 2 0 41 4 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 827 354 3 588 73 4 654
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 45 - 4 193 - 7 260
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 909 611 4 229 370 4 303
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 28 28 143 27 231
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 16 2 69 7 112
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 15 8 310 86 841
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 - 9 32 13 32
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 103 - 18 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 25 - 28 126 23 203
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 3 250 162 6 502 320 6 554
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 7 2 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 427 2 382 4 873 3 013 5 117
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 103 7 144
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 327 - 23 2 614 143 3 858
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 2 120 5 172
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 0 173 28 260
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 - 2 1 529 1 2 039
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 197 - 1 1 776 37 2 368
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 0 1 767 8 2 356
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 203 - 3 1 825 34 2 433
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 0 1 790 10 2 387
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 145 - 2 1 308 24 1 744
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 164 - 1 1 477 5 1 970
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 - 1 1 334 23 1 779
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 133 1 1 193 10 1 591
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 - 1 924 15 1 232
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 0 1 311 1 1 749
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 89 - 1 800 14 1 067
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 67 1 603 7 804
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 146 - 2 1 312 26 1 750
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 113 - 3 929 - 116 1 360
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 154 - 4 1 383 23 1 844
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 573 - 2 764
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 36 0 325 6 434
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 0 577 3 769
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 214 7 285
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 100 - 2 902 - 3 1 203
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 33 - 2 293 10 390
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 0 673 3 897
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 - 2 242 10 322
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 - 3 477 - 12 636
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 - 1 216 7 287
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 0 803 4 1 071
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 0 225 22 300
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 520 1 694
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 9 212 103 283
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24 - 1 217 - 4 290
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 82 2 110
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 163 2 217
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 42 1 56
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 0 93 1 124
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 26 - 5 35
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 - 1 429 - 4 572
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 1 80 5 106
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 0 365 2 487
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 82 6 109
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 - 1 395 - 3 526
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 0 87 2 116
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 0 341 - 2 455
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 2 77 6 103
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 - 1 343 - 2 457
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 2 75 8 99
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 - 1 268 - 8 357
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 - 1 50 3 67
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 - 1 318 - 2 425
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 - 1 70 4 94
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 0 136 1 182
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 53 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 0 110 1 146
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 0 360 1 479
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 - 2 94 9 125
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 0 40
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 18 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 308 16 2 830 42 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 9 8 583 - 517 966
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 46 8 390 36 535
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 231 4 2 077 27 2 770
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 64 - 5 68
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 769 237 5 495 535 7 329
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 414 45 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 11 1 138 14 197
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 25 - 2 516 - 358 1 227
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 33 6 46
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 42 1 63
3:7 Kungl. biblioteket 34 - 1 303 4 423
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 1 27 - 14 66
3:9 Sunet 4 4 33 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 1 4 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 32 3 51
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 2 0 5 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 80 - 1 89
3:14 Gentekniknämnden 0 0 2 - 1 5
4:1 Internationella program - 1 2 63 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 3 29 - 1 32
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 36 11 58
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 933 389 16 609 - 1 793 20 208
1:1 Statens kulturråd 6 4 63 29 74
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 - 17 1 604 - 1 172 2 101
1:3 Skapande skola - 1 - 2 195 - 5 200
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 8 32 - 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 6 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 395 367 1 693 301 1 722
1:7 Myndigheten för kulturanalys 0 0 12 1 18
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 27 1 1 051 3 1 132
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 271 57 302
2:3 Statens musikverk 7 - 2 69 - 16 97
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 10 1 133 1 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 - 1 92 2 128
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 - 1 50 - 2 72
4:1 Statens konstråd 1 0 8 1 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 4 22 - 14 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 9 - 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 54 13 61
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 16 4 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 130 120 736 123 800
6:1 Riksarkivet 38 10 349 24 468
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 0 215 6 286
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 - 1 199 31 276
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 114 - 19 1 042 29 1 451
8:2 Centrala museer: Stiftelser 16 14 300 8 305
8:3 Bidrag till vissa museer 3 1 79 - 9 84
8:4 Forum för levande historia 5 2 38 1 50
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 12 2 16
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 54 - 20 90
10:1 Filmstöd 0 0 628 - 321 628
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 1 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 - 1 17 - 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 - 3 27 3 48
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 5 40 6 59
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 4 339 50 341
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 21 21 22
13:1 Stöd till idrotten 0 0 2 297 - 1 134 2 787
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 0 86 9 112
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 98 50 98
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 101 - 77 221 32 229
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 622 98 4 830
14:2 Bidrag till tolkutbildning 7 - 8 33 - 7 60
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 74 - 5 110
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 153 6 202
15:1 Spelinspektionen 7 1 56 4 77
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 919 642 5 133 1 090 10 064
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 6 - 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 0 43
1:4 Boverket 20 - 2 218 2 318
1:5 Statens geotekniska institut 2 - 3 33 - 2 58
1:6 Lantmäteriet 60 3 523 24 690
1:7 Energieffektivisering av flerbostadshus 258 254 875 839 1 486
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 559 392 3 279 265 7 164
2:1 Konsumentverket 12 - 1 119 - 8 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 39 0 54
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 0 23 1 31
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 13 - 4 14
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
1:9 (2021) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - 1 - 16
1:10 (2021) Innovativt och hållbart byggande - 3 - 10
19 Regional utveckling 243 - 21 1 986 - 13 4 742
1:1 Regionala utvecklingsåtgärder 107 - 3 955 33 2 061
1:2 Transportbidrag 30 - 4 265 21 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 106 - 15 765 - 66 1 600
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 650
20 Allmän miljö- och naturvård 1 958 852 14 140 3 636 24 799
1:1 Naturvårdsverket 56 - 3 457 26 646
1:2 Miljöövervakning m.m. 43 19 194 - 17 514
1:3 Åtgärder för värdefull natur 29 - 8 1 704 44 2 061
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 8 - 213 525 - 20 1 157
1:5 Miljöforskning 1 1 80 3 97
1:6 Kemikalieinspektionen 24 3 206 7 298
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 1 251 30 290
1:8 Klimatbonus 638 638 5 156 2 247 7 410
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 2 215 3 300
1:10 Klimatanpassning 10 4 70 18 140
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 29 - 196 1 009 82 1 580
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 3 9 - 22 154
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 24 2 47
1:14 Skydd av värdefull natur 345 209 1 022 198 1 721
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 20 0 226 39 307
1:16 Klimatinvesteringar 162 12 1 315 325 2 755
1:17 Klimatpremier 48 31 249 132 1 601
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 19 - 7 30 - 6 200
1:19 Industriklivet 40 2 257 129 909
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 0 25 0 215
1:21 Driftstöd för bio-CCS 1 1 7 7 15
1:22 Kompetenslyft för klimatomställningen 100
1:23 Laddinfrastruktur 351 351 352 352 600
1:24 Biogasstöd 0 0 1 1 450
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 10 1 90 19 128
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 80 2 664 36 1 105
21 Energi 209 - 36 10 615 8 365 12 318
1:1 Statens energimyndighet 34 4 301 57 421
1:2 Insatser för energieffektivisering 2 1 13 - 3 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 5 2 15 1 25
1:4 Energiforskning 95 - 60 765 - 112 1 433
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 - 33 0
1:6 Energimarknadsinspektionen 14 2 126 17 185
1:7 Energiteknik 1 - 25 175 - 438 578
1:8 Elberedskap 18 4 210 29 441
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 21 2 25
1:10 Energi- och klimatomställning på lokal och regional nivå m.m 2 1 104 4 140
1:11 Elsäkerhetsverket 6 2 50 5 72
1:12 Kompensation för höga elpriser 31 31 8 835 8 835 8 970
22 Kommunikationer 6 866 1 449 47 731 2 489 77 973
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 417 1 073 19 696 524 31 960
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 791 365 19 257 1 039 31 171
1:3 Trafikverket 107 11 1 010 65 1 426
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 254 113 369
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 110 63 146
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 8 240 6 255
1:7 Trafikavtal 146 60 839 193 1 038
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 30 2 31
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 8 2 59 3 82
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 13 13 131 42 690
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 39 - 102 1 823 337 1 943
1:12 Transportstyrelsen 199 13 1 655 38 2 367
1:13 Trafikanalys 4 - 1 44 3 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 0 926 - 38 1 025
1:15 Sjöfartsstöd 127 9 995 134 1 550
1:16 Internationell tågtrafik 14 14 21 20 45
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 14 3 114 36 299
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 1 000
1:19 Lån till körkort 3 - 1 26 - 8 151
2:1 Post- och telestyrelsen 7 1 58 9 93
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 10 - 7 74 - 19 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 1 - 3 6 - 3 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 1 - 1 43 3 105
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 11 0 127 41 1 638
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 8 - 2 114 11 158
2:7 Digital förvaltning 13 9 77 43 196
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 0
1:20 (2021) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 130
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 305 610 7 244 510 23 876
1:1 Skogsstyrelsen 52 1 410 55 583
1:2 Insatser för skogsbruket 35 16 265 112 706
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 0 123 5 165
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 1 100 6 134
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 1 7 0 10
1:6 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar 13 - 17 181 - 167 267
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 35 9 53
1:8 Statens jordbruksverk 36 - 8 438 6 621
1:9 Bekämpning av växtskadegörare 0 0 9 3 15
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 2 208 - 16 6 982
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 10 29 2 167
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 4 15 8 76
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 7 2 108 49 174
1:14 Livsmedelsverket 20 12 232 44 341
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 7 - 15 113 16 200
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 3 47
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 744 615 1 904 674 5 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 120 20 903 55 4 183
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 1 - 37 - 245 92
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 8 5 24
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 2 89 6 136
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 178 - 5 1 601 - 20 2 135
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 56 3 416 - 32 714
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 0 - 2 23 - 63 82
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 0 - 2 15 - 4 25
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 102
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 897 - 1 384 7 798 - 15 503 16 332
1:1 Verket för innovationssystem 23 1 210 19 280
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 283 - 18 1 816 - 46 3 540
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 997 - 72 997
1:4 Tillväxtverket 75 - 11 664 29 934
1:5 Näringslivsutveckling 10 - 9 408 - 12 816
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 47 3 67
1:7 Turistfrämjande 0 0 125 - 30 125
1:8 Sveriges geologiska undersökning 23 6 189 26 255
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 0 14
1:11 Bolagsverket 5 0 44 6 67
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 1 127 10 169
1:14 Konkurrensforskning 0 - 2 3 - 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 123 3 123
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 0 10 3 28
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 476 476 476 476 1 977
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 1 17
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 202 - 10 269
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 3 250 3 336
1:22 Stöd vid korttidsarbete - 55 - 711 - 73 - 6 060 489
1:23 Brexitjusteringsreserven 386
1:24 Omställningsstöd 0 0 1 391 1 391 2 000
1:25 Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 0 0 276 276 520
1:26 Omsättningsstöd till handelsbolag 0 0 41 41 80
1:27 Evenemangsstöd 0 0 40 40 2 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 2 18 - 6 26
2:2 Kommerskollegium 6 1 60 - 4 91
2:3 Exportfrämjande verksamhet 26 24 314 - 31 411
2:4 Investeringsfrämjande 6 5 52 - 42 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 0 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 147 52 147
1:23 (2021) Stöd till enskilda näringsidkare 0 - 128 0 - 1 755
1:24 (2021) Omställningsstöd - 55 - 772 - 268 - 8 801
1:25 (2021) Researrangörslån 0 - 29 0 - 111
1:26 (2021) Stöd till handelsbolag 0 - 42 0 - 314
1:27 (2021) Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 0 - 147 7 - 587
1:28 (2021) Evenemangsstöd 0 - 22 25 2
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 180 411 117 864 2 936 156 923
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 113 417 2 033 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 3 670 132 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 170 170 170 170 375
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 0 0 300 300 300
1:6 Tillfälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 0 0 300 300 300
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 794 3 447 18 373 20 631 12 155
1:1 Räntor på statsskulden 1 794 3 447 18 309 20 654 12 000
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 3 3 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 61 - 26 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 510 199 37 789 - 3 777 47 837
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 510 199 37 789 - 3 777 47 837
Förändring av anslagsbehållningar - 6 681
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 6 613
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 68
Summa utgiftsområden 105 117 11 180 903 175 18 942 1 271 171
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 103 323 7 733 884 802 - 1 689 1 259 085
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 9 980 12 399 - 118 362 - 21 892 - 60 090
Kassamässig korrigering - 1 056 - 3 277 6 607 - 7 993 371
Totala utgifter 94 081 20 302 791 420 - 10 943 1 211 452
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt