Juli 2022 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån uppgick i juli till 30 miljoner kronor varav 18 miljoner avsåg återbetalning av studielån. Hittills i år har lån om 281 miljoner kronor återbetalats, vilket är 100 miljoner kronor (26,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
juli 2022
Förändring
jämfört med
juli 2021
Utfall
jan-juli 2022
Förändring
jämfört med
jan-juli 2021
SB 2022
4000 Återbetalning av lån 30 - 16 281 - 100 529
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 18 - 12 159 - 111 298
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 18 - 12 159 - 111 298
4500 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 123 11 231
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 13 7 37
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 109 4 194
SB = statens budget

Kontakt