Juli 2022 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 94,3 miljarder kronor i juli, vilket är 3,3 miljarder kronor (3,4 procent) lägre än i juli 2021. Utfallet för mervärdesskatten blev 1,6 miljarder kronor lägre i juli jämfört med juli föregående år.

Inkomsterna uppgår till 778,6 miljarder kronor hittills i år, vilket är 65,5 miljarder kronor (9,2 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
juli 2022
Förändring
jämfört med
juli 2021
Utfall
jan-juli 2022
Förändring
jämfört med
jan-juli 2021
SB 2022
1000 Statens skatteinkomster 1 220 316
1100 Direkta skatter på arbete 697 145
1111 Statlig inkomstskatt 54 617
1115 Kommunal inkomstskatt 825 246
1121 Allmän pensionsavgift 142 033
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 141 970
1142 Fackföreningsavgift - 816
1144 Fastighetsavgift - 389
1151 Sjöinkomst - 51
1153 Jobbskatteavdrag - 144 256
1154 Husavdrag - 19 563
1155 Gåvor till ideell verksamhet - 112
1156 Övriga skattereduktioner - 4 262
1157 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - 1 341
1158 Skattereduktion sjuk- och aktivitetsersättning - 3 044
1159 Skattereduktion för förnybar el - 100
1161 Skattereduktion för installation av grön teknik - 198
1162 Skattereduktion för förvärvsinkomst - 8 650
1200 Indirekta skatter på arbete 656 181
1211 Sjukförsäkringsavgift 70 291
1212 Föräldraförsäkringsavgift 51 481
1213 Arbetsskadeavgift 3 960
1214 Ålderspensionsavgift 214 450
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 880
1216 Arbetsmarknadsavgift 51 662
1217 Allmän löneavgift 230 213
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 16 746
1241 Sjukförsäkringsavgift 542
1242 Föräldraförsäkringsavgift 913
1243 Arbetsskadeavgift 84
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 096
1245 Efterlevandepensionsavgift 254
1246 Arbetsmarknadsavgift 42
1247 Allmän löneavgift 4 783
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 203
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 44 640
1271 Pensionskostnader, företag 48 609
1272 Pensionskostnader, staten 4 642
1273 Förvärvsinkomster 590
1274 Egenföretagare 740
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 16 746
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 129
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 74
1291 Tjänstegruppliv 590
1300 Skatt på kapital 316 791
1311 Skatt på kapital 110 805
1312 Skattereduktion kapital - 24 774
1313 Expansionsmedelsskatt 12
1321 Skatt på företagsvinster 168 306
1322 Skattereduktioner - 1 402
1331 Kupongskatt 5 760
1341 Avkastningsskatt hushåll 177
1342 Avkastningsskatt företag 7 146
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 101
1351 Fastighetsskatt hushåll 787
1352 Fastighetsskatt företag 14 214
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 16 653
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 4 274
1361 Stämpelskatt 14 734
1391 Riskskatt för kreditinstitut
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 669 291
1411 Mervärdesskatt 526 584
1421 Skatt på tobak 11 993
1422 Skatt på etylalkohol 5 290
1423 Skatt på vin 6 471
1424 Skatt på mellanklassprodukter 143
1425 Skatt på öl 4 433
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 184
1431 Skatt på elektrisk kraft 28 969
1432 Energiskatt bensin 10 929
1433 Energiskatt oljeprodukter 13 483
1434 Energiskatt övrigt 668
1441 Koldioxidskatt bensin 7 882
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 13 913
1443 Koldioxidskatt övrigt 160
1451 Svavelskatt 10
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 63
1454 Skatt på bekämpningsmedel 143
1456 Avfallsskatt 202
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 52
1458 Övriga skatter 179
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 2 676
1461 Kemikalieskatt 1 683
1462 Flygskatt 699
1463 Skatt på avfallsförbränning 450
1464 Skatt på plastbärkassar 400
1465 Elcertifikat 666
1471 Fordonsskatt 16 102
1472 Vägavgifter 1 310
1473 Trängselskatt 3 110
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 878
1481 Systembolaget AB:s överskott 253
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 2 889
1483 Skatt på spel 4 262
1485 Spelavgifter 57
1486 Skatt på annonser och reklam 0
1491 Avgifter för telekommunikation 100
1500 Skatt på import 6 991
1511 Tullmedel 6 991
1512 Sockeravgifter 0
1600 Restförda och övriga skatter 14 228
1611 Restförda skatter, hushåll - 844
1612 Restförda skatter, företag - 5 112
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 422
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 613
1623 Anstånd 500
1624 Övriga skatter 4 095
1625 Skattetillägg 151
1626 Förseningsavgifter 148
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 579
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 0
1633 Anstånd - 500
1634 Övriga skatter - 10
1635 Skattetillägg 1 149
1636 Förseningsavgifter 472
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 808
1644 Batteriavgifter 1
1645 Kväveoxidavgifter 604
1647 Resolutionsavgifter 3 629
1651 Avgifter till public service 9 525
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 991
1711 EU-skatter - 6 991
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 138 444
1811 Kommunala skatter - 845 753
1812 Avgifter till AP-fonder - 292 691
1900 Periodiseringar 5 124
1911 Uppbördsförskjutningar - 4 256
1921 Kommuner och regioner 6 152
1922 Ålderspensionssystemet - 1 922
1923 Företag och hushåll - 8 090
1924 Kyrkosamfund - 101
1925 EU 41
1931 Anstånd 13 300
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 114 85 60 926 27 784 44 456
2100 Rörelseöverskott 7 - 7 4 317 - 2 683 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 6 - 7 47 - 21 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 370 238 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 900 - 2 900 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 128 - 44 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 128 - 44 501
2300 Ränteinkomster 208 34 2 038 609 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 1 - 1 12 - 11 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 1 - 1 57 - 8 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 206 35 1 970 628 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 44 511 28 720 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 44 511 28 720 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 751 61 6 619 344 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 104 32 698 99 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 384 11 2 275 30 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39 1 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 9 - 5 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 - 3 224 31 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 116 7 987 18 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 62 11 911 100 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 4 2 106 12 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 376 42 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 238 5 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 1 75 - 3 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 29 5 30
2558 Avgifter för årlig revision 2 - 1 84 2 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 1 17 - 2 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 17 3 19
2562 CSN-avgifter 44 2 534 5 662
2600 Försäljningsinkomster 5 5 35 0 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 5 35 0 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 92 - 13 969 19 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 - 2 51 - 3 87
2712 Bötesmedel 73 - 13 798 35 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 9 0 105 - 20 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 3 2 14 7 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 52 4 2 309 819 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 52 4 2 309 819 1 613
3000 Inkomster av försåld egendom 23 0 941 918 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 2 2 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 2 2 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 23 0 939 916 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 23 0 939 916 5 000
4000 Återbetalning av lån 30 - 16 281 - 100 529
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 18 - 12 159 - 111 298
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 18 - 12 159 - 111 298
4500 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 123 11 231
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 13 7 37
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 4 109 4 194
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 494 18 10 736 222 18 038
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 494 18 10 736 222 18 038
5211 Statliga pensionsavgifter 1 494 18 10 736 222 18 038
6000 Bidrag m.m. från EU 271 - 218 13 019 70 27 787
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 138 58 9 907 419 11 146
6111 Gårdsstöd 126 46 6 918 - 176 6 897
6113 Övriga interventioner 4 1 106 12 160
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 8 10 302 694 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 582 - 111 4 085
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 0
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 4 41 45 294
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 4 41 45 174
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 17 17 790 - 48 2 200
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 3 3 776 - 62 1 600
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 14 14 14 14 600
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 114 - 298 1 164 - 36 2 771
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 114 - 298 1 164 - 36 2 546
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 225
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 2 89 0 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 2 89 0 150
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 1 1 028 - 310 713
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 1 1 028 - 310 713
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 10 513
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 10 513
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 126 613
7100 Tillkommande skatter 11 669
7112 Tullmedel 6 950
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 718
7200 Avräkningar - 138 281
7211 Intäkter som förs till fonder - 6 042
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 40 009
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 81 750
7231 Avgifter till public service - 9 813
7232 Elcertifikat - 666
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 91 363 - 3 213 692 724 36 633
9100 Skatt på inkomst 85 230 22 257 107 221 34 738
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 57 878 18 393 - 52 114 11 375
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 25 583 3 205 155 408 22 889
9141 Kupongskatt 1 737 638 3 515 501
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 28 1 379 35
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 20 33 - 63
9200 Socialavgifter och löneskatter 40 614 2 652 271 432 11 678
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 075 61 7 256 308
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 359 363 42 444 2 124
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 657 266 31 320 1 385
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 087 442 13 926 270
9253 Arbetsskadeavgift 358 20 2 417 103
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 474 257 29 741 1 584
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 20 751 1 183 140 881 5 677
9291 Särskild löneskatt 852 58 3 449 227
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 167 24 9 447 1 074
9341 Stämpelskatt 1 167 24 9 447 1 074
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 43 296 - 2 732 372 380 25 668
9411 Mervärdesskatt, netto 32 390 - 1 587 283 472 24 685
9424 Tobaksskatt 1 138 61 6 983 193
9425 Alkoholskatt 1 721 - 20 9 789 142
9428 Energiskatt 5 224 - 1 443 43 319 - 1 581
9432 Skatt på plastbärkassar 53 27 313 93
9439 Skatt på flygresor 116 84 542 412
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 376 - 96
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 2 900 - 300
9461 Fordonsskatt 581 25 9 638 26
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 51 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 35 0
9436 Skatt på avfall 62 27 415 176
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 6 - 8 103 7
9438 Kemikalieskatt 149 13 1 002 33
9452 Skatt på annonser och reklam 0 - 3 30 - 28
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 323 4 2 479 119
9455 Lotteriavgifter 74 63 105 58
9462 Vägavgifter 74 6 746 17
9463 Trängselskatt 211 5 1 745 34
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 238 2 1 640 21
9471 Tullmedel 834 199 4 962 1 197
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 253 - 22 1 833 530
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 155 - 166 - 98 - 69
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 607 - 1 595 - 45 903 - 4 017
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 8 015 - 1 610 - 48 757 - 4 120
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 2 854 103
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 71 497 - 23 875 - 23 567 - 33 124
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 72 639 - 22 327 - 45 982 - 29 366
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 415 160 4 084 1 686
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 727 - 1 708 18 332 - 5 444
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 161 56 1 712 617
9811 Skattetillägg 126 46 1 512 597
9821 Förseningsavgifter 35 10 200 20
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 94 296 - 3 343 778 628 65 528 1 189 513
SB = statens budget

Kontakt