April 2022 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 81,6 miljarder kronor i april, vilket är 6,8 miljarder kronor (9,0 procent) högre än i april 2021. Det beror främst på högre inkomster från mervärdesskatt samt socialavgifter och löneskatter.

Inkomsterna uppgår till 459,9 miljarder kronor hittills i år, vilket är 50,5 miljarder kronor (12,3 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
april 2022
Förändring
jämfört med
april 2021
Utfall
jan-april 2022
Förändring
jämfört med
jan-april 2021
SB 2022
1000 Statens skatteinkomster 1 220 316
1100 Direkta skatter på arbete 697 145
1111 Statlig inkomstskatt 54 617
1115 Kommunal inkomstskatt 825 246
1121 Allmän pensionsavgift 142 033
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 141 970
1142 Fackföreningsavgift - 816
1144 Fastighetsavgift - 389
1151 Sjöinkomst - 51
1153 Jobbskatteavdrag - 144 256
1154 Husavdrag - 19 563
1155 Gåvor till ideell verksamhet - 112
1156 Övriga skattereduktioner - 4 262
1157 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - 1 341
1158 Skattereduktion sjuk- och aktivitetsersättning - 3 044
1159 Skattereduktion för förnybar el - 100
1161 Skattereduktion för installation av grön teknik - 198
1162 Skattereduktion för förvärvsinkomst - 8 650
1200 Indirekta skatter på arbete 656 181
1211 Sjukförsäkringsavgift 70 291
1212 Föräldraförsäkringsavgift 51 481
1213 Arbetsskadeavgift 3 960
1214 Ålderspensionsavgift 214 450
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 880
1216 Arbetsmarknadsavgift 51 662
1217 Allmän löneavgift 230 213
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 16 746
1241 Sjukförsäkringsavgift 542
1242 Föräldraförsäkringsavgift 913
1243 Arbetsskadeavgift 84
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 096
1245 Efterlevandepensionsavgift 254
1246 Arbetsmarknadsavgift 42
1247 Allmän löneavgift 4 783
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 203
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 44 640
1271 Pensionskostnader, företag 48 609
1272 Pensionskostnader, staten 4 642
1273 Förvärvsinkomster 590
1274 Egenföretagare 740
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 16 746
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 129
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 74
1291 Tjänstegruppliv 590
1300 Skatt på kapital 316 791
1311 Skatt på kapital 110 805
1312 Skattereduktion kapital - 24 774
1313 Expansionsmedelsskatt 12
1321 Skatt på företagsvinster 168 306
1322 Skattereduktioner - 1 402
1331 Kupongskatt 5 760
1341 Avkastningsskatt hushåll 177
1342 Avkastningsskatt företag 7 146
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 101
1351 Fastighetsskatt hushåll 787
1352 Fastighetsskatt företag 14 214
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 16 653
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 4 274
1361 Stämpelskatt 14 734
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 669 291
1411 Mervärdesskatt 526 584
1421 Skatt på tobak 11 993
1422 Skatt på etylalkohol 5 290
1423 Skatt på vin 6 471
1424 Skatt på mellanklassprodukter 143
1425 Skatt på öl 4 433
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 6
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 184
1431 Skatt på elektrisk kraft 28 969
1432 Energiskatt bensin 10 929
1433 Energiskatt oljeprodukter 13 483
1434 Energiskatt övrigt 668
1441 Koldioxidskatt bensin 7 882
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 13 913
1443 Koldioxidskatt övrigt 160
1451 Svavelskatt 10
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 63
1454 Skatt på bekämpningsmedel 143
1456 Avfallsskatt 202
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 52
1458 Övriga skatter 179
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 2 676
1461 Kemikalieskatt 1 683
1462 Flygskatt 699
1463 Skatt på avfallsförbränning 450
1464 Skatt på plastbärkassar 400
1465 Elcertifikat 666
1471 Fordonsskatt 16 102
1472 Vägavgifter 1 310
1473 Trängselskatt 3 110
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 878
1481 Systembolaget AB:s överskott 253
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 2 889
1483 Skatt på spel 4 262
1485 Spelavgifter 57
1486 Skatt på annonser och reklam 0
1491 Avgifter för telekommunikation 100
1500 Skatt på import 6 991
1511 Tullmedel 6 991
1512 Sockeravgifter 0
1600 Restförda och övriga skatter 14 228
1611 Restförda skatter, hushåll - 844
1612 Restförda skatter, företag - 5 112
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 422
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 613
1623 Anstånd 500
1624 Övriga skatter 4 095
1625 Skattetillägg 151
1626 Förseningsavgifter 148
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 579
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 0
1633 Anstånd - 500
1634 Övriga skatter - 10
1635 Skattetillägg 1 149
1636 Förseningsavgifter 472
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 808
1644 Batteriavgifter 1
1645 Kväveoxidavgifter 604
1647 Resolutionsavgifter 3 629
1651 Avgifter till public service 9 525
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 991
1711 EU-skatter - 6 991
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 138 444
1811 Kommunala skatter - 845 753
1812 Avgifter till AP-fonder - 292 691
1900 Periodiseringar 5 124
1911 Uppbördsförskjutningar - 4 256
1921 Kommuner och regioner 6 152
1922 Ålderspensionssystemet - 1 922
1923 Företag och hushåll - 8 090
1924 Kyrkosamfund - 101
1925 EU 41
1931 Anstånd 13 300
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 364 - 422 9 154 706 44 456
2100 Rörelseöverskott 10 4 403 239 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 10 4 34 2 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 369 237 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 65 - 49 501
2300 Ränteinkomster 159 38 1 537 618 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 3 7 - 4 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 - 2 30 16 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 155 43 1 500 606 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 2 072 168 2 074 168 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 2 072 168 2 074 168 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 868 51 3 771 177 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 94 19 377 43 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 377 3 1 129 4 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 6 2 - 9 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 39 3 153 38 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 124 - 9 597 - 13 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 138 13 547 54 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 34 30 50 27 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 188 21 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 158 10 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 10 1 44 - 1 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 28 5 30
2558 Avgifter för årlig revision 5 - 3 64 0 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 10 - 1 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 7 - 1 19
2562 CSN-avgifter 42 - 2 416 1 662
2600 Försäljningsinkomster 5 5 19 3 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 5 19 3 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 75 - 88 580 11 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 31 1 87
2712 Bötesmedel 112 - 30 538 87 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. - 44 - 57 5 - 79 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 6 2 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 174 - 600 705 - 460 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 174 - 600 705 - 460 1 613
3000 Inkomster av försåld egendom 713 713 715 715 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 2 2 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 2 2 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 713 713 713 713 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 713 713 713 713 5 000
4000 Återbetalning av lån 57 - 9 167 - 22 529
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 20 - 28 92 - 34 298
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 20 - 28 92 - 34 298
4500 Återbetalning av övriga lån 38 19 76 12 231
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 6 6 6 6 37
4526 Återbetalning av övriga lån 32 14 70 6 194
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
5211 Statliga pensionsavgifter 1 525 - 229 6 168 - 132 18 038
6000 Bidrag m.m. från EU 703 681 10 141 788 27 787
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 24 2 9 436 338 11 146
6111 Gårdsstöd 20 2 6 779 - 225 6 897
6113 Övriga interventioner 4 - 1 96 6 160
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 0 1 297 687 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 264 - 130 4 085
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 0
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 294
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 174
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 164 164 164 156 2 200
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 164 164 164 156 1 600
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 600
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 - 167 - 179 2 771
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 - 167 - 179 2 546
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 225
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 74 74 75 26 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 74 74 75 26 150
6900 Övriga bidrag från EU 441 441 634 448 713
6911 Övriga bidrag från EU 441 441 634 448 713
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 10 513
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens 10 513
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 126 613
7100 Tillkommande skatter 11 669
7112 Tullmedel 6 950
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 718
7200 Avräkningar - 138 281
7211 Intäkter som förs till fonder - 6 042
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 40 009
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 81 750
7231 Avgifter till public service - 9 813
7232 Elcertifikat - 666
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 75 262 6 038 433 513 48 438
9100 Skatt på inkomst 7 982 999 5 759 6 718
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 937 591 - 85 789 - 9 594
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 21 460 1 588 89 472 16 226
9141 Kupongskatt - 632 - 1 211 1 831 83
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 85 17 226 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 15 20 - 18
9200 Socialavgifter och löneskatter 38 075 2 036 153 009 3 978
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 025 58 4 092 112
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 060 346 23 727 962
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 438 254 17 613 534
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 096 - 27 8 224 - 317
9253 Arbetsskadeavgift 341 20 1 362 38
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 272 242 16 590 743
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 778 1 128 79 797 1 878
9291 Särskild löneskatt 65 15 1 603 28
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 410 340 5 552 799
9341 Stämpelskatt 1 410 340 5 552 799
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 44 913 3 191 204 752 18 686
9411 Mervärdesskatt, netto 32 045 3 402 155 276 16 486
9424 Tobaksskatt 1 096 - 32 3 782 - 21
9425 Alkoholskatt 1 411 - 34 5 238 - 55
9428 Energiskatt 7 155 159 25 964 1 166
9432 Skatt på plastbärkassar 39 9 178 54
9439 Skatt på flygresor 65 50 251 185
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 925 - 656 5 533 - 533
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 - 7 1 - 7
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 21 1
9436 Skatt på avfall 55 17 264 82
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 12 - 40 26 - 37
9438 Kemikalieskatt 153 22 560 - 22
9452 Skatt på annonser och reklam 0 - 13 27 - 16
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 354 28 1 420 53
9455 Lotteriavgifter 5 0 20 - 5
9462 Vägavgifter 87 - 33 438 - 22
9463 Trängselskatt 175 - 47 951 - 26
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 234 6 927 18
9471 Tullmedel 841 313 2 807 843
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 246 47 1 032 446
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 0 35 99
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 006 - 1 052 - 26 574 - 1 860
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 7 414 - 1 068 - 28 205 - 1 919
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 1 631 59
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 10 214 594 89 686 19 304
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 14 632 529 71 965 16 067
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 672 329 2 088 712
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 746 - 264 15 633 2 525
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 101 - 70 1 329 814
9811 Skattetillägg 80 - 64 1 231 816
9821 Förseningsavgifter 22 - 6 98 - 2
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 81 624 6 772 459 859 50 494 1 189 513
SB = statens budget

Kontakt