Juni 2021 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 66,5 miljarder kronor i juni, vilket är 23,3 miljarder kronor (53,9 procent) högre än i juni 2020. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 9,4 miljarder kronor högre i juni. Det förklaras främst av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter som minskade inkomsterna under perioden april-juli 2020. Inkomsterna från fysiska och juridiska personers inkomstskatter ökade med 4,7 respektive 3,8 miljarder kronor och beror främst på högre preliminära skatteinbetalningar avseende beskattningsåret 2021. Även inkomsterna från moms ökade i juni med 4,3 miljarder kronor.

Inkomsterna uppgår till 615,5 miljarder kronor hittills i år, vilket är 106,1 miljarder kronor (20,8 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB 2021
1000 Statens skatteinkomster 1 132 325
1100 Direkta skatter på arbete 669 158
1111 Statlig inkomstskatt 49 800
1115 Kommunal inkomstskatt 783 111
1121 Allmän pensionsavgift 133 862
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 133 832
1144 Fastighetsavgift - 347
1151 Sjöinkomst - 49
1153 Jobbskatteavdrag - 129 602
1154 Hus-avdrag - 17 900
1155 Gåvor till ideell verksamhet - 250
1156 Övriga skattereduktioner - 5 081
1157 Grön skattereduktion - 1 350
1158 Skattereduktion sjuk- och aktivitetsersättning - 420
1159 Skattereduktion för förnybar el - 56
1161 Skattereduktion för installation av grön teknik - 198
1162 Skattereduktion för förvärvsinkomst - 8 530
1200 Indirekta skatter på arbete 611 915
1211 Sjukförsäkringsavgift 65 934
1212 Föräldraförsäkringsavgift 48 290
1213 Arbetsskadeavgift 3 715
1214 Ålderspensionsavgift 199 841
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 144
1216 Arbetsmarknadsavgift 48 446
1217 Allmän löneavgift 215 817
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 12 482
1241 Sjukförsäkringsavgift 437
1242 Föräldraförsäkringsavgift 723
1243 Arbetsskadeavgift 89
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 166
1245 Efterlevandepensionsavgift 266
1246 Arbetsmarknadsavgift 44
1247 Allmän löneavgift 4 544
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 240
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 41 758
1271 Pensionskostnader, företag 42 956
1272 Pensionskostnader, staten 4 417
1273 Förvärvsinkomster 512
1274 Egenföretagare 748
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 12 482
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 166
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 75
1291 Tjänstegruppliv 586
1300 Skatt på kapital 246 944
1311 Skatt på kapital 82 557
1312 Skattereduktion kapital - 22 185
1313 Expansionsmedelsskatt 163
1321 Skatt på företagsvinster 131 071
1322 Skattereduktioner - 5 501
1331 Kupongskatt 6 509
1341 Avkastningsskatt hushåll 184
1342 Avkastningsskatt företag 5 429
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 108
1351 Fastighetsskatt hushåll 813
1352 Fastighetsskatt företag 14 472
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 16 196
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 895
1361 Stämpelskatt 13 234
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 611 021
1411 Mervärdesskatt 470 220
1421 Skatt på tobak 12 542
1422 Skatt på etylalkohol 4 532
1423 Skatt på vin 6 237
1424 Skatt på mellanklassprodukter 148
1425 Skatt på öl 4 400
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 0
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 79
1431 Skatt på elektrisk kraft 26 941
1432 Energiskatt bensin 11 432
1433 Energiskatt oljeprodukter 14 441
1434 Energiskatt övrigt 209
1441 Koldioxidskatt bensin 7 340
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 13 790
1443 Koldioxidskatt övrigt 163
1451 Svavelskatt 10
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 65
1454 Skatt på bekämpningsmedel 148
1456 Avfallsskatt 243
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 56
1458 Övriga skatter 102
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 1 462
1461 Kemikalieskatt 1 828
1462 Flygskatt 1 798
1463 Skatt på avfallsförbränning 540
1464 Skatt på plastbärkassar 500
1465 Elcertifikat 2 409
1471 Fordonsskatt 16 357
1472 Vägavgifter 1 411
1473 Trängselskatt 3 073
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 869
1481 Systembolaget AB:s överskott 250
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 1 274
1483 Skatt på spel 3 836
1485 Spelavgifter 65
1486 Skatt på annonser och reklam 137
1491 Avgifter för telekommunikation 112
1500 Skatt på import 6 601
1511 Tullmedel 6 602
1512 Sockeravgifter 0
1600 Restförda och övriga skatter 15 651
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 582
1612 Restförda skatter, företag - 3 726
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår 92
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 500
1624 Övriga skatter 4 264
1625 Skattetillägg 167
1626 Förseningsavgifter 198
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 202
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 500
1634 Övriga skatter - 2
1635 Skattetillägg 933
1636 Förseningsavgifter 432
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 536
1644 Batteriavgifter 2
1645 Kväveoxidavgifter 640
1647 Resolutionsavgifter 3 417
1651 Avgifter till public service 9 082
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 601
1711 EU-skatter - 6 601
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 077 667
1811 Kommunala skatter - 802 847
1812 Avgifter till AP-fonder - 274 820
1900 Periodiseringar 55 303
1911 Uppbördsförskjutningar 11 862
1921 Kommuner och regioner 10 999
1922 Ålderpensionssystemet 2 948
1923 Företag och hushåll - 6 224
1924 Kyrkosamfund - 317
1925 EU 34
1931 Anstånd 36 000
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 654 - 7 32 113 1 976 39 456
2100 Rörelseöverskott 12 4 6 986 1 360 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 12 4 55 24 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2300 Ränteinkomster 140 - 6 1 255 122 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 4 1 21 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 1 63 28 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 135 - 6 1 171 92 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 - 164 15 791 2 954 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 - 164 15 791 2 954 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 137 82 5 586 440 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 101 13 528 24 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 30 1 873 296 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37 37 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 13 2 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 31 2 167 - 11 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 127 - 11 860 - 11 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 135 7 759 27 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 30 28 92 71 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 167 2 334 5 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 83 12 232 19 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 14 2 71 - 2 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 1 25
2558 Avgifter för årlig revision 11 3 79 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 - 4 16 - 4 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 13 1 19
2562 CSN-avgifter 57 - 2 486 - 13 669
2600 Försäljningsinkomster 19 1 35 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 19 1 35 0 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 148 - 15 845 - 3 891 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 1 45 1 94
2712 Bötesmedel 120 - 25 677 - 3 922 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 19 9 117 44 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 5 - 14 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 198 92 1 442 936 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 198 92 1 442 936 1 180
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 2 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 2 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 2 5 000
4000 Återbetalning av lån 57 3 335 - 23 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 39 3 239 - 7 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 39 3 239 - 7 433
4500 Återbetalning av övriga lån 18 - 1 96 - 16 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 6 4 6 - 10 93
4526 Återbetalning av övriga lån 12 - 5 89 - 6 144
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 489 138 9 037 769 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 489 138 9 037 769 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 489 138 9 037 769 17 262
6000 Bidrag m.m. från EU 1 880 1 560 12 460 137 30 316
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 303 303 9 408 - 493 10 984
6111 Gårdsstöd 5 5 7 014 - 224 7 159
6113 Övriga interventioner 0 0 91 10 137
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 1 - 390 - 298 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 298 298 2 692 19 1 667
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 2 018
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 - 37 287
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 37 167
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 423 93 838 - 293 1 969
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 423 93 838 - 293 1 819
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 150
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 - 3 788 - 212 2 046
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 - 3 788 - 212 1 996
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 50
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 0 89 24 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 0 89 24 150
6900 Övriga bidrag från EU 1 151 1 167 1 337 1 148 880
6911 Övriga bidrag från EU 1 151 1 167 1 337 1 148 880
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 119 036
7100 Tillkommande skatter 11 251
7112 Tullmedel 6 568
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 683
7200 Avräkningar - 130 286
7211 Intäkter som förs till fonder - 5 595
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 34 917
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 78 284
7231 Avgifter till public service - 9 082
7232 Elcertifikat - 2 409
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0
8127 Korttidsarbete 0
9000 Löpande redovisade skatter 61 425 21 594 561 515 103 271
9100 Skatt på inkomst 5 963 8 713 9 511 26 318
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 648 4 673 - 102 975 17 812
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 461 3 786 110 141 8 454
9141 Kupongskatt 27 195 1 915 - 14
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 58 - 2 317 - 14
9131 Ofördelbara inkomstskatter 65 61 112 80
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 551 9 358 221 792 26 422
9212 Efterlevandepensionsavgift 980 249 5 934 645
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 796 1 471 34 323 4 259
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 245 1 077 25 543 3 106
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 170 678 12 011 1 256
9253 Arbetsskadeavgift 327 83 1 976 239
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 057 976 23 941 2 583
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 916 4 809 115 636 14 429
9291 Särskild löneskatt 60 17 2 427 - 94
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 292 133 7 231 928
9341 Stämpelskatt 1 292 133 7 231 928
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 49 186 4 481 300 685 18 678
9411 Mervärdesskatt, netto 36 562 4 331 224 809 13 721
9424 Tobaksskatt 929 40 5 713 100
9425 Alkoholskatt 1 408 137 7 907 287
9428 Energiskatt 6 722 101 38 233 54
9432 Skatt på plastbärkassar 39 16 192 169
9439 Skatt på flygresor 18 14 98 - 411
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 1 604 - 287 9 056 545
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 30 - 1
9436 Skatt på avfall 35 8 204 170
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 1 83 - 14
9438 Kemikalieskatt 122 5 833 117
9452 Skatt på annonser och reklam 13 1 56 - 21
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 334 36 2 040 174
9455 Lotteriavgifter 5 - 1 37 8
9462 Vägavgifter 93 - 22 661 38
9463 Trängselskatt 252 - 58 1 505 - 28
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 4 1 383 - 9
9471 Tullmedel 531 50 3 131 97
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 253 137 1 028 407
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 13 - 29 - 40 - 159
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 459 - 2 108 - 35 873 - 240
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 5 852 - 2 112 - 38 232 - 267
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 2 358 27
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 26 502 844 57 179 30 883
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 30 132 2 011 33 696 23 598
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 270 10 2 143 - 222
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 360 - 1 176 21 341 7 506
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 395 171 991 281
9811 Skattetillägg 374 163 836 257
9821 Förseningsavgifter 21 9 156 24
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 66 504 23 287 615 460 106 128 1 105 994
SB = statens budget

Kontakt