September 2020 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 065 miljoner kronor i september, vilket är 1 732 miljoner kronor (130,0 procent) högre än samma månad 2019. Finansinspektionen levererade in 1 000 miljoner kronor till staten eftersom Skandinaviska Enskilda Banken AB betalade en sanktionsavgift på grund av bristande kontroll av penningtvätt i Baltikum. Det beror också på att Statens skolverk har återbetalt statsbidrag med 583 miljoner kronor. Motsvarande återbetalning gjordes i mars 2019 med 558 miljoner kronor.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 36 230 miljoner kronor, vilket är 6 766 miljoner kronor (23,0 procent) högre än samma period 2019. Det beror främst på att inkomsterna från böter m.m. är 5 114 miljoner kronor högre på grund av att flera banker har betalat sanktionsavgifter till staten på grund av bristande kontroll mot penningtvätt.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB 2020
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 065 1 732 36 230 6 766 41 163
2100 Rörelseöverskott 1 - 4 5 628 1 556 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott - 5 - 5 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 1 1 32 - 81 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 296 161 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 5 300 1 500 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 57 4 173 - 416 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 57 4 173 - 416 285
2300 Ränteinkomster 128 - 16 1 579 266 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 25 - 3 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 1 42 11 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 123 - 17 1 512 257 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 13 388 212 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 13 388 212 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 080 160 8 133 360 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 94 - 7 743 - 92 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 373 76 2 664 300 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 33 33 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 14 5 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 21 3 308 0 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 110 12 1 219 59 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 72 2 986 - 3 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 74 71 139 - 57 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 165 7 494 21 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 71 8 285 99 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 9 1 430 5 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 12 - 2 100 - 7 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 1 25 8 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 17 4 18
2562 CSN-avgifter 72 - 12 650 - 15 646
2600 Försäljningsinkomster 17 2 53 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 17 2 53 0 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 1 134 1 039 6 071 5 114 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 66 - 10 93
2712 Bötesmedel 1 089 1 017 5 846 5 113 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 13 13 13 12 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 22 12 122 31 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 3 - 2 24 - 33 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 648 548 1 205 - 326 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 648 548 1 205 - 326 1 167
SB = statens budget

Kontakt