Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

--------------------------------------

Bidragen från EU blev 518 miljoner konor i juli, vilket är 246 miljoner kronor lägre än i juli 2019.

Hittills i år uppgår bidragen från EU till 12 841 miljoner kronor, vilket är 1 639 miljoner kronor högre än samma period 2019. Det beror framför allt på att bidragen från EU:s jordbruksfonder har ökat med 861 miljoner kronor och att bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden har ökat med 707 miljoner kronor.

EU:s medfinansiering till den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling höjdes under hösten 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 518 - 246 12 841 1 639 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 4 - 2 9 904 861 10 422
6111 Gårdsstöd 3 - 1 7 242 157 7 255
6113 Övriga interventioner 0 - 1 81 - 13 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 0 0 - 92 - 218 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 673 935 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 74 74 111 43 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 74 74 111 43 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 - 1 1 131 707 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 - 1 1 131 707 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 - 395 1 001 - 92 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 - 395 1 001 - 92 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 66 19 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 0 66 19 100
6900 Övriga bidrag från EU 440 79 629 102 248
6911 Övriga bidrag från EU 440 79 629 102 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt