Januari 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i 58 miljoner konor i januari, vilket är 652 miljoner kronor lägre än i januari 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 58 - 652 58 - 652 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 48 38 48 38 10 422
6111 Gårdsstöd 3 - 3 3 - 3 7 255
6113 Övriga interventioner 42 38 42 38 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 3 3 3 3 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 0 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 0 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden - 689 - 689 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 - 689 - 689 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 10 - 1 10 - 1 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 10 - 1 10 - 1 100
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 248
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt