Januari 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2020 till -12,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I januari 2019 var utfallet -9,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -3,6 miljarder kronor.

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och regioner för taxeringsåret 2018. Den slutliga skatten blev 0,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2017 var 5,3 miljarder högre. Skillnaden mellan åren är -5,0 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och regioner exkl. slutregleringarna, uppgick i januari till 64,6 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder kronor högre än i januari 2019. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 1,0 miljard kronor högre än i januari 2019.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 20,3 miljarder kronor i januari, vilket är 2,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i januari 0,6 miljarder kronor (1,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från den allmänna löneavgiften blev 1,9 miljarder kronor högre medan sjukförsäkringsavgiften minskade med 1,1 miljarder kronor.  Att vissa avgifter sjunker trots att lönesumman ökat beror på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019 (utfallet i januari avser socialavgifterna för december eftersom arbetsgivaravgiften redovisas med en månads förskjutning.) Efterlevandepensionsavgiften sänktes för 2019 från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften höjdes från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar)

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick i januari till 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 39,3 miljarder kronor i januari, vilket är 1,1 miljarder kronor lägre jämfört med januari 2019.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, uppgår till 27,4 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Inkomster från Tobaksskatt uppgår till 1,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än jämfört med januari 2019.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår till 5,7 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år.

Inkomster från Skatt på spel uppgår till 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med januari 2019. Skillnaden mellan åren förklaras huvudsakligen av att lagen om skatt på spel (2018:1139) trädde i kraft den 1 januari 2019. Spelskatt avseende en viss månad redovisas normalt mot inkomsttitel efterföljande månad. Därför redovisades relativt låga inkomster från skatt på spel i januari 2019.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i januari uppgick till 8,4 miljarder kronor. I januari 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 13,6 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 5,3 miljarder kronor lägre. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
9000 Löpande redovisade skatter 85 034 - 6 223 85 034 - 6 223
9100 Skatt på inkomst 7 831 - 1 025 7 831 - 1 025
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 858 - 3 635 - 12 858 - 3 635
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 20 348 2 519 20 348 2 519
9141 Kupongskatt 273 218 273 218
Övriga inkomsttitlar 68 - 127 68 - 127
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 63 14 63 14
9131 Ofördelbara inkomstskatter 5 9 5 9
9144 Lotteriskatt - 150 - 150
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 007 621 36 007 621
9212 Efterlevandepensionsavgift 959 - 131 959 - 131
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 674 - 1 102 5 674 - 1 102
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 154 105 4 154 105
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 660 59 1 660 59
9253 Arbetsskadeavgift 320 8 320 8
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 086 84 4 086 84
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 517 1 860 18 517 1 860
9291 Särskild löneskatt 725 - 277 725 - 277
9299 Avräkning socialavgifter - 88 15 - 88 15
9300 Skatt på egendom 1 251 190 1 251 190
9341 Stämpelskatt 1 251 190 1 251 190
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 39 333 - 1 136 39 333 - 1 136
9411 Mervärdesskatt, netto 27 417 - 621 27 417 - 621
9424 Tobaksskatt 1 095 - 205 1 095 - 205
9425 Alkoholskatt 1 487 20 1 487 20
9428 Energiskatt 5 735 - 777 5 735 - 777
9439 Skatt på flygresor 149 - 13 149 - 13
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 645 32 1 645 32
Övriga inkomsttitlar 1 806 427 1 806 427
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 5 0
9436 Skatt på avfall - 1 - 1 - 1 - 1
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 3 4 3
9438 Kemikalieskatt 150 30 150 30
9452 Skatt på annonser och reklam 6 2 6 2
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 362 361 362 361
9455 Lotteriavgifter 2 - 15 2 - 15
9462 Vägavgifter 106 10 106 10
9463 Trängselskatt 311 - 22 311 - 22
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 233 - 5 233 - 5
9471 Tullmedel 506 27 506 27
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 1 1 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 110 - 1 110 - 1
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 37 9 37
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 8 147 - 22 - 8 147 - 22
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 8 535 - 34 - 8 535 - 34
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 388 13 388 13
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 8 359 - 5 261 8 359 - 5 261
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 7 048 - 5 191 7 048 - 5 191
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 577 153 577 153
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 734 - 224 734 - 224
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 399 410 399 410
9811 Skattetillägg 396 414 396 414
9821 Förseningsavgifter 3 - 4 3 - 4
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0