Oktober 2019 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 382 miljoner kronor i oktober, vilket är 373 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Bidragen för de första 10 månaderna uppgår till 12 104 miljoner kronor, vilket är 1 137 miljoner kronor högre än samma period 2018.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
SB 2019
6000 Bidrag m.m. från EU 382 373 12 104 1 137 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 18 9 9 482 991 8 920
6111 Gårdsstöd 1 - 3 7 163 633 6 600
6113 Övriga interventioner 17 7 108 46 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 0 134 - 85 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 5 - 4 6 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 081 392 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 83 60 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 83 60 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 361 361 787 45 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 361 361 787 45 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 0 1 094 - 217 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 - 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 1 094 74 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 2 96 - 8 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 2 96 - 8 95
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 562 265 263
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 562 265 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt