Oktober 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i oktober till -14,7 miljarder kronor. I oktober 2018 var utfallet -11,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -3,0 miljarder kronor. Orsaken är främst att förskottsutbetalningarna av skattemedel till kommuner och landsting är högre i år jämfört med i fjol.  Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för de första 10 månaderna uppgick till -103,6 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2018 var -78,4 miljarder kronor. Skillnaden är -25,2 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 26,7 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.  Skillnaden beror även på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 31,0 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (kvarskatt) ökat med 26,1 miljarder kronor. Nettot blev -5,0 miljarder kronor, vilket påverkar budgetsaldot negativt den dag pengarna betalas ut från skattekonto.  Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 7,4 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,4 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,0 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt, övrigt, att betala, ökat med 0,8 miljarder kronor. Ökningen avser även denna månad avkastningsskatt på inhemska och utländska kapitalförsäkringar.

Inkomstskatten för de första tio månaderna 2019 för juridiska personer uppgick till 169,2 miljarder kronor, vilket är 3,9 miljarder kronor högre än samma period 2018. Det beror främst på att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 9,4 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i oktober 0,7 miljarder kronor (2,1 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna de första tio månaderna 2019 blev 11,5 miljarder kronor (3,3 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 19,2 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 8,5 miljarder kronor respektive 1,2 miljarder kronor.  Att vissa avgifter sjunker trots att lönesumman ökar beror på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första tio månaderna 2019 till 10,4 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 38,9 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,6 miljarder kronor högre jämfört med oktober 2018.

För perioden januari – oktober uppgår utfallet till 462,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 15,5 miljarder kronor (3,5 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen avser främst inkomster från mervärdesskatt, energiskatt samt skatt på spel.

För perioden januari – oktober uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, till 342,8 miljarder kronor, vilket är 9,6 miljarder kronor (2,9 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår till 63,5 miljarder kronor för perioden januari – oktober vilket är 4,0 miljarder kronor (6,7 procent) högre än motsvarande period föregående år. Omkring 2,0 miljarder av denna ökning beror på betalningsförskjutningar för skatt på elektrisk kraft. Redovisningsperioderna för denna skatt ändrades år 2018 vilket medförde senareläggning av betalningstidpunkterna och därmed tillfälligt lägre inkomster detta år. Vidare har inkomsterna från allmän energiskatt på oljeprodukter ökat med 1,9 miljarder kronor jämfört med perioden januari-oktober 2018.

Inkomsterna från Fordonsskatt uppgår till 11,9 miljarder kronor för perioden januari – oktober vilket är 0,5 miljarder kronor (4,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Det beror främst på en ökning av antalet nyregistrerade fordon samt höjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp, så kallad Malus, från och med 1 juli 2018.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i oktober och 2,8 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,5 miljarder kronor för perioden januari – oktober. Det är 0,7 miljarder kronor (1,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

Inlevererat överskott från AB Svenska spel uppgår till 3,3 miljarder kronor för perioden januari – oktober, vilket är 1,4 miljarder kronor (29,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018. Jämförelsen mellan åren påverkas av att Svenska Spel under förra året levererade in ett förskott på 1,2 miljarder avseende 2018 års prognosticerade resultat. I utfallet för januari-oktober innevarande år ingår inte några förskottsbetalningar avseende prognosticerat resultat 2019.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i oktober uppgick till 1,0 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

I oktober 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 2,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -1,7 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Skatteverket fördelat ut 5,4 miljarder kronor mer på den olika skatteslagen i oktober 2019 jämfört med samma period förra året, medan inbetalningarna på skattekonto ökade med 4,9 miljarder kronor och utbetalningarna från skattekonto med 2,2 miljarder kronor.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
okt 2019
Förändring
jämfört med
okt 2018
Utfall
jan-okt 2019
Förändring
jämfört med
jan-okt 2018
9000 Löpande redovisade skatter 74 387 - 2 634 843 986 - 11 313
9100 Skatt på inkomst 2 973 - 2 581 73 522 - 24 463
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 14 675 - 3 016 - 103 638 - 25 236
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 373 994 169 231 3 902
9141 Kupongskatt 26 - 472 6 350 - 2 116
Övriga inkomsttitlar 1 249 - 88 1 579 - 1 013
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 63 15 501 26
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 186 23 927 40
9144 Lotteriskatt 0 - 126 152 - 1 078
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 239 717 353 999 11 452
9212 Efterlevandepensionsavgift 929 - 120 9 717 - 1 150
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 496 - 1 024 56 567 - 8 530
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 024 127 40 923 1 548
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 560 - 29 15 934 - 215
9253 Arbetsskadeavgift 310 10 3 159 66
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 956 110 39 799 1 571
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 939 1 884 182 255 19 181
9291 Särskild löneskatt 24 - 240 5 645 - 1 019
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 198 133 10 416 130
9341 Stämpelskatt 1 198 133 10 416 130
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 38 866 564 462 769 15 496
9411 Mervärdesskatt, netto 27 834 671 342 773 9 630
9424 Tobaksskatt 1 044 163 10 195 211
9425 Alkoholskatt 1 113 67 12 574 146
9428 Energiskatt 5 680 376 63 497 3 990
9439 Skatt på flygresor 159 16 1 501 676
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 900 3 328 - 1 363
9461 Fordonsskatt 1 260 - 107 11 875 533
Övriga inkomsttitlar 1 775 278 16 845 1 775
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 1 47 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 6 1 54 10
9436 Skatt på avfall - 17 - 14 136 85
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 - 3 113 - 15
9438 Kemikalieskatt 140 26 1 100 - 25
9452 Skatt på annonser och reklam 15 1 126 0
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 320 319 2 781 2 770
9455 Lotteriavgifter 6 - 6 74 10
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 81 - 29 1 038 107
9463 Trängselskatt 233 - 15 2 233 - 49
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 235 - 7 2 367 - 48
9471 Tullmedel 595 38 5 644 368
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 8 0 12
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 141 - 42 1 164 25
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 0 - 32 - 62
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 225 186 - 57 038 - 1 765
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 4 600 152 - 60 793 - 2 108
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 3 755 343
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 1 015 - 1 703 - 612 - 11 677
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 249 - 1 762 - 16 346 - 16 172
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 391 43 4 278 52
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 873 16 11 456 4 443
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 321 50 931 - 487
9811 Skattetillägg 150 54 485 - 542
9821 Förseningsavgifter 171 - 4 445 55
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt