Maj 2018 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev i maj 609 miljoner kronor lägre än i maj 2017. Orsaken är att EG:s regionalfond betalat in bidrag en månad tidigare än ifjol.  

Bidragen från EU för de första fem månaderna blev 1 704 miljoner kronor (23,6 procent) högre jämfört med samma period 2017. Det beror främst på att en större andel av gårdsstödet betalats in av EU jämfört med ifjol. Ersättningen från EU betalas normalt in två månader efter att Jordbruksverket betalat ut gårdsstöd till Sveriges bönder. Både tidpunkten och andelen som betalas ut till bönderna av det totala gårdsstödet varierar dock från år till år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
maj 2018
Förändring
jämfört med
maj 2017
Utfall
jan-maj 2018
Förändring
jämfört med
jan-maj 2017
SB 2018
6000 Bidrag m.m. från EU 494 - 609 8 925 1 704 12 910
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 88 - 358 7 932 1 596 10 039
6111 Gårdsstöd 79 - 24 6 454 757 7 500
6113 Övriga interventioner 1 - 9 51 - 7 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 9 1 200 255 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 7
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 - 326 1 227 590 2 404
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 10 8 200
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 34
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 10 8 234
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 115 - 363 453 - 25 1 408
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0 0 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 115 - 363 453 - 25 1 408
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 291 291 291 291 956
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 291 291 291 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 0 0 0 956
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 23 67 - 71 71
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 23 67 - 71 71
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 156 173 - 95 236
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 156 173 - 95 236
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt